Nyckeltal för HÖGLUNDS BIL AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 193 867 162 970 86 697 138 051
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 043 9 361 5 936 190
Total omsättning 201 910 172 331 92 633 138 241
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 163 439 136 770 73 216 111 770
Övriga externa kostnader 15 110 13 649 6 333 9 608
Personalkostnader 16 332 15 929 8 600 15 172
Avskrivningar 410 335 118 201
Summa rörelsekostnader -195 291 -166 683 -88 267 -136 751
Rörelseresultat 6 620 5 649 4 366 1 426
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Resultat före skatt 6 658 6 879 3 272 1 254
Skatt 15 188 646 321
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 164 5 139 4 252 1 254
Årets resultat 0 513 2 328 933
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 339 511 114 172
Övriga finansiella kostnader 117 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 164 5 139 4 252 1 254
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Koncernbidrag -6 643 -6 178 -299 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 494 1 740 -980 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 688 642 676 0
Inventarier 568 769 663 583
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 779 696 656 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 035 2 107 1 995 583
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Summa anläggningstillgångar 2 035 2 107 1 995 583

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 62
Övrigt varulager 16 624 14 063 8 336 16 113
Summa varulager 16 624 14 063 8 336 16 175
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Kundfordringar 1 678 761 1 414 939
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 118 16 448 9 424
Övriga kortfristiga fordringar 3 475 2 060 1 955 129
Summa kortfristiga fordringar 5 153 4 939 19 817 10 492
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 5 738
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Summa omsättningstillgångar 21 778 19 002 28 153 32 405
Summa tillgångar 23 812 21 109 30 147 32 988

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Balanserat resultat 0 64 13 536 12 602
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 513 2 328 933
Summa fritt eget kapital 0 577 15 864 13 535
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Summa eget kapital 120 697 15 984 13 655
Summa obeskattade reserver 2 380 2 874 4 614 3 634
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 11 238
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 57
Summa långfristiga skulder 0 0 0 11 295
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 12 130 9 799 4 246 0
Leverantörsskulder 2 416 3 350 1 612 891
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 915 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 851 4 390 3 692 3 513
Summa kortfristiga skulder 21 312 17 539 9 550 4 404
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Summa eget kapital och skulder 23 812 21 109 30 147 32 988

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Antal anställda 22 21 24 30
Löner till styrelse & VD 0 0 0 2 672
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 748 11 099 6 198 7 869
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 584 4 499 2 334 3 254
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Företagsinteckningar 12 130 9 799 0 15 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 130 9 799 0 15 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 577 15 800 0
2022-12 2021-12 2020-12 2020-04
Kassalikviditet (%) 24,18 % 28,16 % 207,51 % 368,53 %
Soliditet (%) 7,87 % 13,34 % 64,30 % 49,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 328,91 % 182,55 % 21,94 % 7,68 %
Riskbuffert (%) 25,72 % 23,97 % 13,42 % 3,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,94 % 2,84 % 4,77 % 0,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 534 529 258 351
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

HÖGLUNDS BIL AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord