Nyckeltal för Gynning Design AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 913 17 781 20 659 25 866
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 395 8 21
Total omsättning 16 913 18 176 20 667 25 887
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 9 502 10 335 10 147 11 979
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 439 3 401 4 264 4 751
Personalkostnader 3 366 3 881 5 883 6 922
Avskrivningar 20 259 259 259
Summa rörelsekostnader -15 327 -17 876 -20 553 -23 911
Rörelseresultat 1 568 -120 107 1 972
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 017 723 112 1 451
Skatt 439 169 41 337
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 567 -120 106 1 971
Årets resultat 1 578 554 72 1 114
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 567 -120 106 1 971
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 450 843 6 -520
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 181 12 38 63
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 645 879
Summa materiella anläggningstillgångar 181 12 683 942
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 150 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 150 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 331 12 683 942

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 414 3 909 5 749 5 296
Summa varulager 5 414 3 909 5 749 5 296
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 440 2 414 2 761 4 074
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 222 556 1 214 2 194
Summa kortfristiga fordringar 2 662 2 970 3 975 6 268
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 200 200 200 200
Summa kassa och bank 4 286 3 405 3 466 5 422
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 12 562 10 484 13 390 17 187
Summa tillgångar 12 892 10 496 14 074 18 129

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 4 489 3 935 5 414 5 800
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 578 554 72 1 114
Summa fritt eget kapital 6 067 4 489 5 486 6 914
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 117 4 539 5 536 6 964
Summa obeskattade reserver 3 803 4 253 5 096 5 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 011 867 1 672 3 351
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 961 837 1 770 2 711
Summa kortfristiga skulder 2 972 1 704 3 442 6 062
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 892 10 496 14 074 18 129

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 7 9 16 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 0 1 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 233,78 % 374,12 % 216,18 % 192,84 %
Soliditet (%) 69,19 % 73,11 % 66,02 % 59,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,57 % -1,56 % 1,14 % 18,38 %
Riskbuffert (%) 12,14 % -1,17 % 0,75 % 10,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,26 % -0,68 % 0,51 % 7,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!