Nyckeltal för Growth Marketing Sweden AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-06
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 428 5 163
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 5 428 5 163
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 276 305
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 1 519 1 199
Personalkostnader 1 778 1 768
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -4 573 -3 272
Rörelseresultat 854 1 891
Resultat 2023-06 2022-06
Resultat före skatt 830 1 891
Skatt 179 402
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 830 1 891
Årets resultat 651 1 489
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 24 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 830 1 891
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2023-06 2022-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 43 47
Summa finansiella anläggningstillgångar 43 47
2023-06 2022-06
Summa anläggningstillgångar 43 47

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06
Kundfordringar 69 546
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 499 160
Summa kortfristiga fordringar 568 706
Kassa och bank 2023-06 2022-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 957 1 154
2023-06 2022-06
Summa omsättningstillgångar 1 525 1 860
Summa tillgångar 1 567 1 907

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06
Balanserat resultat 864 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 651 1 489
Summa fritt eget kapital 1 515 1 489
2023-06 2022-06
Summa eget kapital 1 540 1 514
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 12
Summa långfristiga skulder 1 12
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 26 361
Summa kortfristiga skulder 26 380
2023-06 2022-06
Summa eget kapital och skulder 1 567 1 907

Noter

2023-06 2022-06
Antal anställda 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2023-06 2022-06
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 625 0
2023-06 2022-06
Kassalikviditet (%) 5 865,38 % 489,47 %
Soliditet (%) 98,28 % 79,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,90 % 124,90 %
Riskbuffert (%) -34,39 % 99,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,85 % 36,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!