Nyckeltal för Growth Marketing Sweden AB

Information 2022-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 163
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 5 163
Rörelsens kostnader 2022-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 305
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 1 199
Personalkostnader 1 768
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -3 272
Rörelseresultat 1 891
Resultat 2022-06
Resultat före skatt 1 891
Skatt 402
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 1 891
Årets resultat 1 489
Jämförelsestörande poster 2022-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2022-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 891
Bokslutsdispositioner 2022-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2022-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 47
Summa finansiella anläggningstillgångar 47
2022-06
Summa anläggningstillgångar 47

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2022-06
Kundfordringar 546
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 160
Summa kortfristiga fordringar 706
Kassa och bank 2022-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 1 154
2022-06
Summa omsättningstillgångar 1 860
Summa tillgångar 1 907

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06
Aktiekapital 25
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 25
Fritt eget kapital 2022-06
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 1 489
Summa fritt eget kapital 1 489
2022-06
Summa eget kapital 1 514
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2022-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 12
Summa långfristiga skulder 12
Kortfristiga skulder 2022-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 361
Summa kortfristiga skulder 380
2022-06
Summa eget kapital och skulder 1 907

Noter

2022-06
Antal anställda 4
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2022-06
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2022-06
Kassalikviditet (%) 489,47 %
Soliditet (%) 79,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 124,90 %
Riskbuffert (%) 99,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 36,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!