Nyckeltal för Grillby & F100 Rör AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 346 46 489 46 364 48 739
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 282 428 204 123
Total omsättning 44 628 46 917 46 568 48 862
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 22 683 24 016 26 365 28 504
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 924 3 920 3 657 4 517
Personalkostnader 12 647 13 303 11 988 12 012
Avskrivningar 46 55 60 60
Summa rörelsekostnader -40 300 -41 294 -42 070 -45 093
Rörelseresultat 4 327 5 623 4 497 3 769
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 9 203 4 902 3 773 3 956
Skatt -65 1 027 823 863
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 442 6 063 4 517 3 778
Årets resultat 37 3 875 2 949 3 092
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 63 0 0 0
Externa ränteintäkter 42 27 20 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 442 6 063 4 517 3 778
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -9 231 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 761 -1 161 -744 178
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 81 46 101 262
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 81 46 101 262
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 50 1 305 1 305
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 1 305 1 305
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 81 96 1 406 1 567

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 478 528
Summa varulager 0 0 478 528
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 205 4 101 5 973 5 869
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 660 0 80 81
Övriga kortfristiga fordringar 1 049 1 496 286 355
Summa kortfristiga fordringar 22 914 5 597 6 339 6 305
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 588 11 595 9 182 6 058
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 24 502 17 192 15 999 12 891
Summa tillgångar 24 582 17 289 17 405 14 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 242 2 368 2 418 1 826
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 37 3 875 2 949 3 092
Summa fritt eget kapital 6 279 6 243 5 367 4 918
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 329 6 293 5 417 4 968
Summa obeskattade reserver 0 4 761 3 600 2 856
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 99 99
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 99 99
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 040 2 210 4 606 3 274
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 291 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 922 4 025 3 682 3 260
Summa kortfristiga skulder 18 253 6 235 8 288 6 534
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 24 582 17 289 17 405 14 458

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 19 19 20 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 1 050 1 050
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 1 050 1 050
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 469 861 0 0
Summa ansvarsförbindelser 469 861 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 3 000 2 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 134,24 % 275,73 % 187,27 % 189,21 %
Soliditet (%) 25,75 % 56,69 % 46,37 % 48,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 70,18 % 61,86 % 55,97 % 53,42 %
Riskbuffert (%) 18,06 % 35,05 % 25,95 % 26,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,01 % 13,04 % 9,74 % 7,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Grillby & F100 Rör AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord