Nyckeltal för Grillby & F100 Fastighet och Maskin AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 444 444 427 414
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 0 64 1
Total omsättning 472 444 491 415
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 6 0
Övriga externa kostnader 102 277 329 316
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 37 37 37 37
Summa rörelsekostnader -139 -314 -372 -353
Rörelseresultat 332 129 119 62
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 363 116 247 163
Skatt 76 25 33 36
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 363 135 110 63
Årets resultat 286 91 214 127
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 31 6 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 10 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 363 135 110 63
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -19 137 100
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 357 375 392 410
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 112 131 151 170
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 469 506 543 580
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 33
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 65
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 98
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 469 506 543 678

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 11
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 29 63 27
Summa kortfristiga fordringar 6 29 63 38
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 143 802 542 460
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 149 831 605 498
Summa tillgångar 1 619 1 337 1 148 1 176

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 100
Summa bundet eget kapital 50 50 500 600
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 054 962 299 71
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 286 91 214 127
Summa fritt eget kapital 1 340 1 053 513 198
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 390 1 103 1 013 798
Summa obeskattade reserver 92 92 73 210
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 52 52 55
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 9 3 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 81
Övriga kortfristiga skulder 128 81 8 20
Summa kortfristiga skulder 137 90 11 112
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 619 1 337 1 148 1 176

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 750
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 838,69 % 923,33 % 5 500,00 % 444,64 %
Soliditet (%) 90,04 % 87,57 % 92,93 % 81,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,90 % 11,53 % 10,31 % 6,61 %
Riskbuffert (%) 22,42 % 10,10 % -22,66 % 5,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 81,76 % 30,41 % 23,42 % 15,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord