Nyckeltal för Great IT Nordic Improve AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 345 14 021 4 276
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 715 33 0
Total omsättning 26 060 14 054 4 276
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 072 2 466 0
Handelsvaror 0 0 1 540
Övriga externa kostnader 3 051 1 522 538
Personalkostnader 18 003 10 477 1 967
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -22 126 -14 465 -4 045
Rörelseresultat 3 934 -411 231
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 867 -465 190
Skatt 717 0 48
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 867 -465 190
Årets resultat 3 149 -465 142
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 67 53 41
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 867 -465 190
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 2 726
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 060 5 398 0
Övriga kortfristiga fordringar 448 358 122
Summa kortfristiga fordringar 10 508 5 756 2 848
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 35 35 35
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 543 5 791 2 883
Summa tillgångar 10 543 5 791 2 883

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 465 0
Årets resultat 3 149 -465 142
Summa fritt eget kapital 3 150 1 142
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 200 51 192
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 434 1 374 548
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 434 1 374 548
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 672 279 1 507
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 525 279 0
Övriga kortfristiga skulder 5 711 3 809 636
Summa kortfristiga skulder 6 908 4 367 2 143
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 543 5 791 2 883

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 26 14 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 000
Villkorat aktieägartillskott 465 465 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 465 465 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 434 1 374 548
Utdelning 0 0 141
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 152,62 % 132,61 % 134,53 %
Soliditet (%) 30,35 % 0,88 % 6,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 120,84 % -911,76 % 98,96 %
Riskbuffert (%) 36,40 % -8,04 % 6,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,99 % -3,69 % 3,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!