Nyckeltal för Great IT Nordic Communication AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 203 4 252 2 895
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 306 0
Total omsättning 4 203 4 558 2 895
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 57 1 360 0
Handelsvaror 0 0 1 134
Övriga externa kostnader 862 498 480
Personalkostnader 2 930 2 457 1 256
Avskrivningar 9 7 0
Summa rörelsekostnader -3 858 -4 322 -2 870
Rörelseresultat 343 235 26
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 324 203 -21
Skatt 68 41 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 324 203 -21
Årets resultat 256 161 -21
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 19 33 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 324 203 -21
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 10 19 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 19 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 19 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 78 2 259
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 467 316 0
Övriga kortfristiga fordringar 181 257 90
Summa kortfristiga fordringar 1 648 651 2 349
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 26 5
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 653 678 2 354
Summa tillgångar 1 663 697 2 354

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 140 -21 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 256 161 -21
Summa fritt eget kapital 396 140 -21
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 446 190 29
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 124 0 917
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 124 0 917
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 73 19 851
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 128 34 0
Övriga kortfristiga skulder 892 454 556
Summa kortfristiga skulder 1 093 507 1 407
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 663 697 2 354

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 500 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 124 0 917
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 151,24 % 133,53 % 167,31 %
Soliditet (%) 26,82 % 27,26 % 1,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 72,65 % 106,84 % -72,41 %
Riskbuffert (%) 19,06 % 27,35 % -0,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,26 % 4,00 % -2,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!