Nyckeltal för Gräs Style Lkpg AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 536 4 387 3 457 4 115
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 7 53 36
Total omsättning 4 547 4 394 3 510 4 151
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 551 2 436 2 001 2 304
Övriga externa kostnader 1 014 961 833 809
Personalkostnader 934 898 914 922
Avskrivningar 26 26 26 24
Summa rörelsekostnader -4 525 -4 321 -3 774 -4 059
Rörelseresultat 23 73 -264 91
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 18 67 -23 87
Skatt 4 11 0 19
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 67 -268 87
Årets resultat 15 56 -23 68
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 7 4 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 67 -268 87
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 245 0
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 26 51 77 103
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 51 77 103
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 26 51 77 103

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 965 873 1 012 867
Summa varulager 965 873 1 012 867
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 229 226 202 224
Summa kortfristiga fordringar 229 226 202 224
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 112 256 21 274
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 1 306 1 354 1 235 1 364
Summa tillgångar 1 332 1 406 1 312 1 467

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 776 771 793 726
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 15 56 -23 68
Summa fritt eget kapital 791 827 770 794
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 891 927 870 894
Summa obeskattade reserver 0 0 0 245
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 84 0
Leverantörsskulder 239 242 170 105
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 202 237 188 223
Summa kortfristiga skulder 441 479 442 328
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 1 332 1 406 1 312 1 467

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 200 200 200 200
Summa ansvarsförbindelser 200 200 200 200
Beviljad checkräkningskredit 500 500 500 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 84 0
Utdelning 0 50 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 77,32 % 100,63 % 50,45 % 151,83 %
Soliditet (%) 66,89 % 65,93 % 66,31 % 73,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,02 % 7,23 % -30,80 % 8,10 %
Riskbuffert (%) 0,74 % 3,80 % -21,03 % 5,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,31 % 1,37 % -7,87 % 2,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord