Nyckeltal för Gotlands Elförsäljning Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 278 309 156 297 215 302 209 562
Övriga rörelseintäkter 73 1 276 1 216 1 476
Total omsättning 278 382 157 573 216 518 211 038
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 3 1 0
Kostnad sålda varor 261 336 124 212 185 648 185 453
Rörelseresultat 1 905 17 200 12 061 7 945
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 016 17 293 12 010 8 086
Skatt 4 -32 1 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 016 17 293 12 010 8 086
Årets resultat 17 -275 1 4
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 223 206 53 141
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 112 113 104 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 016 17 293 12 010 8 086
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 995 -17 600 -12 008 -8 080
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 1 685 0
Inventarier 914 1 100 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 914 1 100 1 685 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 39 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 39 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 914 1 139 1 685 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 21 904 16 432 32 125 64 359
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 93 985 79 144 64 533 12 746
Övriga kortfristiga fordringar 77 973 25 039 32 666 41 292
Summa kortfristiga fordringar 193 862 120 615 129 324 118 397
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 193 862 120 615 129 324 118 397
Summa tillgångar 194 776 121 754 131 009 118 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 9 139 9 413 9 410 9 405
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 -275 1 4
Summa fritt eget kapital 9 156 9 138 9 411 9 409
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 9 636 9 618 9 891 9 889
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 659 2 761 2 832 2 873
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 172 36 220 304
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 82 769 90 951 94 246 71 326
Övriga kortfristiga skulder 99 540 18 387 23 821 34 006
Summa kortfristiga skulder 182 481 109 374 118 287 105 636
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 194 776 121 754 131 009 118 397

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 12 11 25
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 68 0 244 240
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 53 55 57 57
Summa ansvarsförbindelser 53 55 57 57
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 106,24 % 110,28 % 109,33 % 112,08 %
Soliditet (%) 4,95 % 7,90 % 7,55 % 8,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,92 % 179,80 % 121,42 % 81,77 %
Riskbuffert (%) 1,03 % 14,19 % 9,16 % 6,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,68 % 10,99 % 5,53 % 3,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 11 25
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!