Nyckeltal för Got Event AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 74 704 105 850 166 407 150 208
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 428 15 813 44 342 25 819
Total omsättning 103 132 121 663 210 749 176 027
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 151 551 169 093 221 892 214 241
Personalkostnader 102 117 109 390 120 247 108 762
Avskrivningar 20 196 20 816 20 174 17 964
Summa rörelsekostnader -273 864 -299 299 -362 313 -340 967
Rörelseresultat -170 732 -177 636 -151 564 -164 940
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -170 072 -176 860 -151 268 -165 041
Skatt -273 273 0 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -170 072 -176 860 -151 268 -165 041
Årets resultat 100 839 -78 944
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 538 1 722 555 50
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 878 946 259 151
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -170 072 -176 860 -151 268 -165 041
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 169 899 177 972 151 190 166 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 3 095 4 469 7 153 7 677
Inventarier 26 011 35 443 39 624 43 077
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 3 887 2 694 2 787 5 485
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 73 773 72 783 62 652 60 993
Summa materiella anläggningstillgångar 106 766 115 389 112 216 117 232
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 106 766 115 389 112 216 117 232

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 448 315 538 664
Summa varulager 448 315 538 664
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 183 2 689 6 856 7 042
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 26 963 23 546 19 004 18 398
Övriga kortfristiga fordringar 367 072 153 080 278 517 116 470
Summa kortfristiga fordringar 407 218 179 315 304 377 141 910
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 144 264 263 252
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 407 810 179 894 305 178 142 826
Summa tillgångar 514 576 295 283 417 394 260 058

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 228 1 228 1 228 1 228
Summa bundet eget kapital 16 228 16 228 16 228 16 228
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 23 737 15 409 30 087 14 543
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 21 971 7 489 -14 600 0
Årets resultat 100 839 -78 944
Summa fritt eget kapital 45 808 23 737 15 409 15 487
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 62 036 39 965 31 637 31 715
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 808 6 101 0 2 700
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 643 18 209 23 172 25 545
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 589 2 880 31 293 20 472
Övriga kortfristiga skulder 434 499 228 128 331 292 179 626
Summa kortfristiga skulder 450 731 249 217 385 757 225 643
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 514 576 295 283 417 394 260 058

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 169 182 218 194
Löner till styrelse & VD 1 617 1 617 1 703 1 618
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 69 644 75 207 82 678 74 708
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 29 229 31 525 33 716 31 062
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 90,38 % 72,06 % 78,97 % 63,00 %
Soliditet (%) 12,06 % 13,53 % 7,58 % 12,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -274,15 % -442,54 % -478,14 % -520,39 %
Riskbuffert (%) -33,10 % -59,95 % -36,25 % -63,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -230,18 % -167,98 % -91,06 % -109,98 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 422 422 387 393
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!