Nyckeltal för Gornergrat Capital AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 09 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 913 3 036 1 571 13 814
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 913 -3 036 -1 571 -13 814
Rörelseresultat -3 913 -3 036 -1 571 -13 814
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Resultat före skatt 16 625 -2 337 -30 047 -204 898
Skatt 0 0 0 13 748
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 625 -2 337 -30 047 -204 898
Årets resultat 16 625 -2 337 -30 047 -218 646
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 665 1 630 1 100 75 004
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 707 111 30 536 607
Övriga finansiella kostnader 1 728 1 039 0 265 480
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 625 -2 337 -30 047 -204 898
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 641 428 442 223 614 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 467 488 491 809 359 047 276 491
Summa finansiella anläggningstillgångar 537 246 983 649 633 734 276 686
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Summa anläggningstillgångar 537 246 983 649 633 734 276 686

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 500 250 198 489
Övriga kortfristiga fordringar 30 618 1 214 15 779 826
Summa kortfristiga fordringar 30 618 1 714 16 029 199 315
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Summa kortfristiga placeringar 4 392 6 120 181 976
Summa kassa och bank 103 745 6 195 343 339 590 493
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Summa omsättningstillgångar 138 755 14 029 359 549 790 784
Summa tillgångar 676 001 997 679 993 282 1 067 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Balanserat resultat 478 902 934 239 964 285 1 182 930
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 625 -2 337 -30 047 -218 646
Summa fritt eget kapital 495 527 931 902 934 238 964 284
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Summa eget kapital 495 577 931 952 934 288 964 335
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 60 591 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 60 591 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 30 0 0 41
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 173 954 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 441 5 136 58 994 103 094
Summa kortfristiga skulder 180 425 5 136 58 994 103 135
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Summa eget kapital och skulder 676 001 997 679 993 282 1 067 470

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 447 699 447 099 70 000 0
Summa säkerheter 447 699 447 099 70 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 12 025 10 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 12 025 10 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 60 591 0 0
Utdelning 0 453 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2020-03
Kassalikviditet (%) 74,47 % 153,99 % 609,16 % 765,80 %
Soliditet (%) 73,31 % 93,41 % 94,06 % 90,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,35 % -0,25 % -3,22 % -21,25 %
Riskbuffert (%) 0,66 % -1,87 % -51,71 % -252,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!