Nyckeltal för Goldonder Investors AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 414 027 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 552 4 087 0
Total omsättning 438 579 4 087 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 733 132 31
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 111 097 0 0
Summa rörelsekostnader -112 830 -132 -31
Rörelseresultat 262 845 1 521 -31
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 264 077 9 979 -31
Skatt 54 396 2 056 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 264 077 9 979 -31
Årets resultat 209 680 7 922 -31
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 36 0 0
Övriga finansiella kostnader 951 528 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 264 077 9 979 -31
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 1 497 200 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 497 200 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 497 200 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 444 126 1 447 010 50
Övriga kortfristiga fordringar 0 31 357 0
Summa kortfristiga fordringar 444 126 1 478 370 50
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 243 163 716 49
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 445 369 1 642 080 99
Summa tillgångar 1 942 570 1 642 080 99

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 10 289 10 289 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 10 289 10 289 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 629 660 1 621 740 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 50
Årets resultat 209 680 7 922 -31
Summa fritt eget kapital 1 839 340 1 629 662 19
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 849 630 1 639 950 69
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 30 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 92 901 2 129 30
Summa kortfristiga skulder 92 931 2 130 30
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 942 570 1 642 080 99

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 176 388 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 479,25 % 77 093,24 % 330,00 %
Soliditet (%) 95,22 % 99,87 % 69,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,28 % 0,61 % -44,93 %
Riskbuffert (%) 12,58 % -24,15 % -31,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 63,54 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!