Nyckeltal för Goldonder AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 164 700 8 884 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 93 851 13 285 139 0
Total omsättning 258 551 22 169 139 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 100 103 22 572 156 71
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 100 829 0 0 0
Summa rörelsekostnader -200 932 -22 572 -156 -71
Rörelseresultat 14 503 -3 788 -17 -71
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 16 713 -2 214 -359 -71
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 16 713 -2 214 -359 -71
Årets resultat 16 713 -2 214 -359 -71
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 342 0
Externa räntekostnader 166 1 012 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 338 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 713 -2 214 -359 -71
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 874 822 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 740 010 340 631 151 979
Summa immateriella anläggningstillgångar 874 822 740 010 340 631 151 979
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 525 596 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 941 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 398 899 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 550 537 398 899 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 673 986 673 986 100 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 099 340 1 812 900 340 731 151 979

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 193 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 136 605 0
Övriga kortfristiga fordringar 79 314 251 733 913 2 538
Summa kortfristiga fordringar 79 507 251 733 137 518 2 538
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 429 10 703 52 024 621
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 79 936 262 436 189 542 3 160
Summa tillgångar 2 179 280 2 075 330 530 272 155 138

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 93 93 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 874 822 740 010 340 631 0
Summa bundet eget kapital 874 915 740 103 340 691 60
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -250 912 -113 885 -192 780 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 268 001 147 922
Årets resultat 16 713 -2 214 -359 -71
Summa fritt eget kapital -234 199 -116 099 74 862 147 851
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 640 716 624 004 415 553 147 911
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 307 520 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 307 520 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 92 0 7 212
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 446 920 114 348 0
Övriga kortfristiga skulder 231 039 4 320 372 15
Summa kortfristiga skulder 231 039 1 451 330 114 720 7 227
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 179 280 2 075 330 530 272 155 138

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 147 922
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 147 922
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 34,60 % 18,08 % 165,22 % 43,71 %
Soliditet (%) 29,40 % 30,07 % 78,37 % 95,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,61 % -0,35 % -0,09 % -0,05 %
Riskbuffert (%) 0,76 % -0,13 % -0,30 % -0,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,05 % -40,12 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord