Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Geranium AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 001 305 160 83
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 001 305 160 83
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 47 14
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 956 181 75 64
Personalkostnader 21 100 0 0
Avskrivningar 23 23 23 0
Summa rörelsekostnader -1 000 -304 -145 -78
Rörelseresultat 1 1 15 5
Resultat 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 1 0 3 0
Skatt 0 0 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 0 3 0
Årets resultat 1 0 2 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 12 4
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 0 3 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 23 46 69 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 46 69 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 158 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 158 0 0 0
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 181 46 69 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 38 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 250 29 11 1
Summa kortfristiga fordringar 250 67 11 1
Kassa och bank 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 286 1 50 87
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 536 68 61 88
Summa tillgångar 717 114 130 88

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat -55 -55 -58 -58
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 34 34 34 34
Årets resultat 1 0 2 0
Summa fritt eget kapital -20 -21 -22 -24
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 30 29 28 26
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 18 71 24
Summa långfristiga skulder 1 18 71 24
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 533 27 27 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 154 41 4 4
Summa kortfristiga skulder 687 68 31 39
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 717 114 130 88

Noter

2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 78,02 % 100,00 % 196,77 % 225,64 %
Soliditet (%) 4,18 % 25,44 % 21,54 % 29,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,33 % 0,00 % 10,71 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 0,14 % 0,00 % -0,23 % -1,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,10 % 0,00 % -5,63 % -4,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0