Nyckeltal för Gears of Leo AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 236 816 216 150 200 987 172 968
Aktiverat arbete för egen räkning 0 99 004 69 350 58 345
Övriga rörelseintäkter 153 068 7 106 5 834 114
Total omsättning 389 884 322 260 276 171 231 427
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 121 418 89 499 69 588 99 770
Personalkostnader 195 650 176 908 147 493 116 939
Avskrivningar 70 592 54 270 41 041 28 164
Summa rörelsekostnader -387 660 -320 677 -258 122 -244 873
Rörelseresultat 1 117 1 593 18 038 -13 446
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -2 731 -2 648 9 019 -21 152
Skatt 0 0 0 -879
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 731 -2 648 9 019 -21 152
Årets resultat -2 731 -2 648 8 678 -20 272
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 21 103 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 989 3 465 4 137 0
Externa räntekostnader 31 10 21 3 868
Övriga finansiella kostnader 848 869 4 851 3 837
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 731 -2 648 9 019 -21 152
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -341 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 266 521 183 807 133 416 98 932
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 266 521 183 807 133 416 98 932
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 175 5 720 11 015 15 422
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 175 5 720 11 015 15 422
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 2 875 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 754 310 579 4 851
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 754 3 186 579 4 851
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 276 440 192 713 145 000 119 215

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 921 848 1 789 1 800
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 51 819 119 028 131 843 97 649
Övriga kortfristiga fordringar 15 463 19 424 17 283 14 170
Summa kortfristiga fordringar 68 202 139 301 150 916 113 619
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 554 2 689 4 810 2 648
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 73 757 141 990 155 726 116 267
Summa tillgångar 350 197 334 703 300 726 235 481

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 62 62 62 62
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 266 521 183 807 131 057 91 940
Summa bundet eget kapital 266 583 183 869 131 119 92 002
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -74 357 10 995 -38 011 -39 645
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 87 916 0 31 029 61 024
Årets resultat -2 731 -2 648 8 678 -20 272
Summa fritt eget kapital 10 828 8 347 1 696 1 107
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 277 412 192 216 132 816 93 109
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 30 957 88 320 120 921 99 987
Övriga långfristiga skulder 1 407 1 438 1 386 455
Summa långfristiga skulder 32 364 89 757 122 307 100 442
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 772 5 802 11 584 8 109
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 367 27 151 19 962 17 656
Övriga kortfristiga skulder 26 282 19 776 14 067 16 166
Summa kortfristiga skulder 40 421 52 729 45 613 41 931
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 350 197 334 703 300 726 235 481

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 210 208 165 136
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 133 953 124 521 104 041 81 038
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 58 449 49 781 38 383 28 671
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 182,47 % 269,28 % 341,41 % 277,28 %
Soliditet (%) 79,22 % 57,43 % 44,17 % 39,54 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,98 % -1,38 % 6,79 % -22,72 %
Riskbuffert (%) -4,99 % -2,54 % 0,63 % -11,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,79 % -3,23 % 0,00 % -16,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 638 599 631 596
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!