Nyckeltal för Gamma Holding 1.4.4 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 2 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 0 0
Summa rörelsekostnader -2 0
Rörelseresultat -2 0
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -413 0
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -413 0
Årets resultat -411 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 140 0
Externa räntekostnader 271 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -413 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 2 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 525 0
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 22 525 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 316 25
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 318 25
Summa tillgångar 22 843 25

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 800 0
Årets resultat -411 0
Summa fritt eget kapital 389 0
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 414 25
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 22 289 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 22 289 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 140 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Summa kortfristiga skulder 140 0
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 22 843 25

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 227,14 % 0,00 %
Soliditet (%) 1,81 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -99,76 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -1,84 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!