Nyckeltal för GS Trafikantservice AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 62 891 72 058 78 411 82 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 43 5 0
Total omsättning 62 925 72 101 78 416 82 275
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 11 333 12 489 8 694 13 236
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 468 11 139 11 244 11 186
Personalkostnader 38 818 43 282 53 391 53 451
Avskrivningar 169 130 77 111
Summa rörelsekostnader -59 788 -67 040 -73 406 -77 984
Rörelseresultat 3 137 5 061 5 010 4 291
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 291 5 328 5 137 4 290
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 291 5 328 5 137 4 290
Årets resultat 102 -623 -21 -13
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 155 268 127 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 291 5 328 5 137 4 290
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -3 189 -5 951 -5 158 -4 303
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 417 436 198 195
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 940 573 530 14
Summa materiella anläggningstillgångar 1 357 1 009 728 209
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 357 1 009 728 209

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 5 277 8 567 7 372 13 228
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 243 61 839 61 736 52 974
Övriga kortfristiga fordringar 1 212 1 171 2 694 1 716
Summa kortfristiga fordringar 16 732 71 577 71 802 67 918
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 18 1 371 1 534 1 382
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 16 750 72 948 73 336 69 300
Summa tillgångar 18 107 73 957 74 064 69 509

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 4 709 55 342 55 363 55 376
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 102 -623 -21 -13
Summa fritt eget kapital 4 811 54 719 55 342 55 363
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 8 811 58 719 59 342 59 363
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 049 2 119 1 906 2 019
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 226 6 139 5 053 1 136
Övriga kortfristiga skulder 5 021 6 980 7 763 6 991
Summa kortfristiga skulder 9 296 15 238 14 722 10 146
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 18 107 73 957 74 064 69 509

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 76 84 108 110
Löner till styrelse & VD 727 1 362 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 28 366 30 187 38 441 38 440
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 721 10 820 14 033 14 257
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 300 1 300 1 300
Summa ansvarsförbindelser 0 1 300 1 300 1 300
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 180,19 % 478,72 % 498,14 % 683,03 %
Soliditet (%) 48,66 % 79,40 % 80,12 % 85,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,35 % 9,07 % 8,66 % 7,23 %
Riskbuffert (%) 18,17 % 7,20 % 6,94 % 6,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,23 % 7,39 % 6,55 % 5,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 383 376 356 349
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!