Nyckeltal för GS Buss AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 232 860 219 971 219 865 212 839
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 028 1 056 344 4
Total omsättning 234 888 221 027 220 209 212 843
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 60 881 57 794 69 117 59 245
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 28 027 31 661 28 202 25 767
Personalkostnader 87 049 84 213 84 731 83 251
Avskrivningar 37 851 23 095 19 824 21 385
Summa rörelsekostnader -213 808 -196 763 -201 874 -189 648
Rörelseresultat 21 080 24 264 18 335 23 195
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 38 902 20 054 -1 682 7 694
Skatt 0 0 321 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 21 447 24 454 18 618 23 194
Årets resultat -184 1 039 -5 2
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 375 205 284 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 15 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 21 447 24 454 18 618 23 194
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -39 086 -19 015 1 998 -7 692
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 17 455 -4 400 -20 300 -15 500
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 98 449 135 908 161 408 51 663
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 17 222 484
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 351 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 99 800 135 908 178 630 52 147
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 99 800 135 908 178 630 52 147

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 532 508 788 914
Summa varulager 1 532 508 788 914
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 22 131 19 376 22 657 20 670
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 101 273 64 871 13 703 113 602
Övriga kortfristiga fordringar 15 274 12 622 61 578 10 219
Summa kortfristiga fordringar 138 678 96 869 97 938 144 491
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 140 210 97 377 98 726 145 405
Summa tillgångar 240 010 233 285 277 356 197 552

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 000 25 000 25 000 25 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 101 243 100 205 100 210 94 208
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 6 000
Årets resultat -184 1 039 -5 2
Summa fritt eget kapital 101 059 101 244 100 205 100 210
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 126 059 126 244 125 205 125 210
Summa obeskattade reserver 51 770 69 225 64 825 44 525
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 236 5 500 69 156 8 030
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 39 693 19 618 565 2 478
Övriga kortfristiga skulder 16 252 12 698 17 605 17 309
Summa kortfristiga skulder 62 181 37 816 87 326 27 817
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 240 010 233 285 277 356 197 552

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 168 166 170 170
Löner till styrelse & VD 149 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 62 736 60 954 60 088 58 911
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 22 512 21 950 22 335 21 668
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 223,02 % 256,16 % 112,15 % 519,43 %
Soliditet (%) 68,42 % 75,99 % 62,37 % 79,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,06 % 13,80 % 10,76 % 14,68 %
Riskbuffert (%) 8,93 % 10,46 % 6,71 % 11,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,21 % 11,11 % 8,47 % 10,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 374 367 353 347
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!