Nyckeltal för GROUPBECONFI DENT EUROPE AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 864 12 644 13 239 13 446
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 254 149 191 119
Total omsättning 13 118 12 793 13 430 13 565
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 839 4 380 6 031 8 356
Övriga externa kostnader 4 171 4 652 4 155 3 334
Personalkostnader 3 084 2 787 818 217
Avskrivningar 286 192 154 121
Summa rörelsekostnader -12 380 -12 011 -11 158 -12 028
Rörelseresultat 533 503 1 923 1 376
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 299 527 1 288 1 233
Skatt 12 113 279 269
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 299 409 1 860 1 307
Årets resultat 287 414 1 010 964
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 28 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 234 122 93 74
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 299 409 1 860 1 307
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 118 -572 -74
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 90 142 443 508
Patent, licenser mm 29 41 34 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 119 183 477 508
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 232 245 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 329 1 523 110 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 561 1 768 110 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 28 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15 100 123
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 695 1 965 687 632

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 915 8 113 6 259 6 230
Summa varulager 8 915 8 113 6 259 6 230
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 400 1 748 843 1 950
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 22 0 44 137
Övriga kortfristiga fordringar 928 773 381 417
Summa kortfristiga fordringar 3 350 2 521 1 268 2 504
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 144 40 606 3
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 12 409 10 675 8 133 8 738
Summa tillgångar 14 104 12 640 8 820 9 369

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 61 61 61 61
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 61 61 61 61
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 932 4 518 3 508 2 543
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 287 414 1 010 964
Summa fritt eget kapital 5 219 4 932 4 518 3 507
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 280 4 993 4 579 3 568
Summa obeskattade reserver 1 165 1 165 1 293 731
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 892 310 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 825 825 0 0
Summa långfristiga skulder 1 717 1 135 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 205 1 953 1 318 1 932
Leverantörsskulder 1 796 1 597 1 203 1 399
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 150 1 160 32 74
Övriga kortfristiga skulder 791 637 396 1 665
Summa kortfristiga skulder 5 942 5 347 2 949 5 070
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 104 12 640 8 820 9 369

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 8 7 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 3 200 2 350 2 350 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 3 200 2 350 2 350 2 000
Villkorat aktieägartillskott 1 000 1 000 100 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 000 1 000 100 1 000
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 954 1 869 1 318 1 932
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 58,80 % 47,90 % 63,55 % 49,45 %
Soliditet (%) 43,52 % 46,29 % 62,72 % 43,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,87 % 6,99 % 33,62 % 31,83 %
Riskbuffert (%) 0,84 % 2,40 % 19,32 % 13,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,51 % 2,27 % 13,35 % 9,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!