Nyckeltal för GROUPBECONFI DENT EUROPE AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 644 13 239 13 446 17 020
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 149 191 119 510
Total omsättning 12 793 13 430 13 565 17 530
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 380 6 031 8 356 10 053
Övriga externa kostnader 4 652 4 155 3 334 3 847
Personalkostnader 2 787 818 217 277
Avskrivningar 192 154 121 34
Summa rörelsekostnader -12 011 -11 158 -12 028 -14 211
Rörelseresultat 503 1 923 1 376 3 182
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 527 1 288 1 233 2 180
Skatt 113 279 269 483
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 409 1 860 1 307 2 911
Årets resultat 414 1 010 964 1 697
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 28 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 122 93 74 41
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 230
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 409 1 860 1 307 2 911
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 118 -572 -74 -731
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 142 443 508 483
Patent, licenser mm 41 34 0 9
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 183 477 508 492
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 245 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 523 110 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 768 110 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 28 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 100 123 108
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 965 687 632 601

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 113 6 259 6 230 3 056
Summa varulager 8 113 6 259 6 230 3 056
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 748 843 1 950 2 139
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 44 137 219
Övriga kortfristiga fordringar 773 381 417 287
Summa kortfristiga fordringar 2 521 1 268 2 504 2 645
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 40 606 3 1 145
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 10 675 8 133 8 738 6 846
Summa tillgångar 12 640 8 820 9 369 7 447

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 61 61 61 61
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 61 61 61 61
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 4 518 3 508 2 543 847
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 414 1 010 964 1 697
Summa fritt eget kapital 4 932 4 518 3 507 2 544
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 993 4 579 3 568 2 605
Summa obeskattade reserver 1 165 1 293 731 731
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 310 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 825 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 135 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 953 1 318 1 932 852
Leverantörsskulder 1 597 1 203 1 399 1 579
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 160 32 74 0
Övriga kortfristiga skulder 637 396 1 665 1 680
Summa kortfristiga skulder 5 347 2 949 5 070 4 111
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 12 640 8 820 9 369 7 447

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 7 2 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 350 2 350 2 000 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 350 2 350 2 000 1 500
Villkorat aktieägartillskott 1 000 100 1 000 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 000 100 1 000 1 000
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 869 1 318 1 932 852
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 47,90 % 63,55 % 49,45 % 92,19 %
Soliditet (%) 46,29 % 62,72 % 43,83 % 42,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,99 % 33,62 % 31,83 % 92,60 %
Riskbuffert (%) 2,40 % 19,32 % 13,33 % 36,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,27 % 13,35 % 9,17 % 15,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!