Nyckeltal för GLC Flytt AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 316 39 226 33 811 30 365
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 413 154 889 1 596
Total omsättning 38 729 39 380 34 700 31 961
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 877 16 934 15 403 13 500
Personalkostnader 20 677 19 350 17 509 17 215
Avskrivningar 928 879 735 502
Summa rörelsekostnader -39 482 -37 163 -33 647 -31 217
Rörelseresultat -753 2 217 1 053 744
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -74 1 703 624 659
Skatt 0 374 18 -50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -749 2 178 1 018 715
Årets resultat -74 1 329 606 709
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 45 19 15 37
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 41 58 45 61
Övriga finansiella kostnader 0 0 5 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -749 2 178 1 018 715
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 675 -475 -394 -56
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 814 4 292 4 712 2 961
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 814 4 292 4 712 2 961
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 97 66
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 97 66
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 814 4 292 4 809 3 027

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 4 115 7 945 6 527 3 940
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 086 1 121 1 378 1 722
Summa kortfristiga fordringar 5 201 9 066 7 905 5 662
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 398 7 992 6 046 8 058
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 12 599 17 058 13 951 13 720
Summa tillgångar 18 413 21 350 18 760 16 747

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 12 12 12 12
Summa bundet eget kapital 1 012 1 012 1 012 1 012
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 6 843 5 514 4 908 4 199
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -74 1 329 606 709
Summa fritt eget kapital 6 769 6 843 5 514 4 908
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 781 7 855 6 526 5 920
Summa obeskattade reserver 3 059 3 734 3 259 2 865
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 33 111 245
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 33 111 245
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 225 1 836 1 702 936
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 791 1 836 1 853 1 862
Övriga kortfristiga skulder 4 557 6 056 5 309 4 919
Summa kortfristiga skulder 7 573 9 728 8 864 7 717
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 18 413 21 350 18 760 16 747

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 41 40 36 34
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 073 14 235 12 752 12 631
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 604 5 115 4 353 4 505
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 166,37 % 175,35 % 157,39 % 177,79 %
Soliditet (%) 54,50 % 49,68 % 47,59 % 47,96 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,46 % 20,53 % 11,40 % 8,90 %
Riskbuffert (%) -4,33 % 9,93 % 5,18 % 3,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,06 % 5,40 % 2,86 % 2,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 368 356 354 372
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord