Nyckeltal för Göteborgs stads parkeringsaktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 504 037 451 110 486 779 467 917
Övriga rörelseintäkter 5 165 549 0 33 602
Total omsättning 509 202 451 659 486 779 501 519
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 23 898 30 904 0 0
Kostnad sålda varor 305 962 294 681 0 0
Rörelseresultat 126 647 79 109 111 919 100 414
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 129 718 82 472 134 309 111 139
Skatt -462 268 2 470 -2 327
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 129 718 82 472 113 509 100 439
Årets resultat -1 617 6 128 7 131 -15 434
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 3 074 3 371 1 594 0
Externa ränteintäkter 3 3 6 31
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 1 14 6
Övriga finansiella kostnader 2 10 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 129 718 82 472 113 509 100 439
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -131 796 -76 076 -124 708 -128 900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 20 800 10 700
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 373 704 375 628 370 082 341 057
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 75 824 87 736 104 598 89 678
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 307 556 51 545 21 995 20 244
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 757 084 514 909 496 675 450 979
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 283 12 482 12 761 15 243
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 283 12 482 12 761 15 243
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 770 367 527 391 509 436 466 222

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 23 410 19 824 19 797 22 639
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 101 741 278 712 230 782 247
Övriga kortfristiga fordringar 630 462 8 810 16 329 16 220
Summa kortfristiga fordringar 653 973 769 912 748 356 821 106
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 653 973 769 912 748 356 821 106
Summa tillgångar 1 424 340 1 297 300 1 257 790 1 287 330

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 32 400 32 400 32 400 32 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 480 6 480 6 480 6 480
Summa bundet eget kapital 38 880 38 880 38 880 38 880
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 086 780 1 045 810 975 278 955 972
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 26 463 34 840 77 700 34 740
Årets resultat -1 617 6 128 7 131 -15 434
Summa fritt eget kapital 1 111 626 1 086 778 1 060 109 975 278
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 150 500 1 125 660 1 098 990 1 014 160
Summa obeskattade reserver 0 0 0 20 800
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 586 18 511 24 875 29 658
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 123 023 52 194 54 117 177 327
Övriga kortfristiga skulder 104 229 100 941 79 811 45 385
Summa kortfristiga skulder 273 838 171 646 158 803 252 370
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 424 340 1 297 300 1 257 790 1 287 330

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 83 85 80 94
Löner till styrelse & VD 1 525 1 067 3 943 1 516
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 47 571 44 667 50 854 44 625
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 25 688 23 060 27 192 23 124
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 946 1 009 897 861
Summa ansvarsförbindelser 946 1 009 897 861
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 14 300 14 300 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 238,82 % 448,55 % 471,25 % 325,36 %
Soliditet (%) 80,77 % 86,77 % 87,37 % 79,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,27 % 7,33 % 10,33 % 9,76 %
Riskbuffert (%) 9,11 % 6,35 % 9,02 % 7,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,73 % 18,28 % 23,32 % 21,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 592 538 685 491
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!