Nyckeltal för Göteborgs Stadsteater Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 720 27 530 32 524 33 741
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 40 401 40 568 39 775 38 770
Total omsättning 49 121 68 098 72 299 72 511
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 56 600 66 017 70 270 67 730
Personalkostnader 97 361 112 654 111 704 103 139
Avskrivningar 3 608 4 015 4 213 3 981
Summa rörelsekostnader -157 569 -182 686 -186 187 -174 850
Rörelseresultat -108 448 -114 588 -113 889 -102 339
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -107 206 -113 358 -112 588 -101 051
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -108 333 -114 567 -113 920 -102 384
Årets resultat -337 -440 -293 -317
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 120 21 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 31 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -108 333 -114 567 -113 920 -102 384
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 106 869 112 918 112 295 100 734
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 127 1 209 1 332 1 333
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 5 780 8 161 10 936 12 244
Inventarier 4 860 5 573 4 227 3 490
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 640 13 734 15 163 15 734
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 640 13 734 15 163 15 734

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 223 402 357 488
Summa varulager 223 402 357 488
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 191 295 385
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 48 427 33 102 32 063 47 344
Övriga kortfristiga fordringar 8 987 13 230 18 669 13 201
Summa kortfristiga fordringar 57 414 46 523 51 027 60 930
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 57 168 314 346
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 57 694 47 093 51 697 61 765
Summa tillgångar 68 334 60 827 66 861 77 498

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 223 1 223 1 223 1 223
Summa bundet eget kapital 9 223 9 223 9 223 9 223
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 432 7 458 10 555 10 871
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 16 262 10 500 0 0
Årets resultat -337 -440 -293 -317
Summa fritt eget kapital 21 357 17 518 10 262 10 554
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 30 580 26 741 19 485 19 777
Summa obeskattade reserver 6 584 7 711 8 920 10 252
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 801 4 461 10 922 7 900
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 143 732 1 944 13 694
Övriga kortfristiga skulder 25 226 21 182 25 590 25 874
Summa kortfristiga skulder 31 170 26 375 38 456 47 468
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 68 334 60 827 66 861 77 498

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 173 186 187 185
Löner till styrelse & VD 1 434 1 440 1 360 1 336
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 68 321 72 873 72 407 68 451
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 26 744 31 608 31 100 29 033
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 440 2 386 2 188 2 085
Summa ansvarsförbindelser 2 440 2 386 2 188 2 085
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 586 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 184,38 % 177,03 % 133,51 % 129,09 %
Soliditet (%) 51,85 % 53,31 % 38,97 % 35,27 %
Avkastning på eget kapital (%) -305,75 % -353,34 % -437,16 % -374,58 %
Riskbuffert (%) -158,54 % -188,35 % -170,41 % -132,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 242,41 % -416,15 % -350,36 % -303,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 403 400 394 377
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!