Nyckeltal för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 860 2 662 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 11 860 2 662 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 599 2 564 10
Personalkostnader 3 962 98 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 561 -2 662 -10
Rörelseresultat 299 0 -10
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 510 68 -10
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 510 68 -10
Årets resultat -611 4 -10
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 090 643 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 879 575 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 510 68 -10
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 121 -64 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 324 519 324 519 360 866
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 324 519 324 519 360 866

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 104 941
Övriga kortfristiga fordringar 166 942 173 190 0
Summa kortfristiga fordringar 166 942 173 190 104 941
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 40
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 166 942 173 190 104 981
Summa tillgångar 491 461 497 709 465 847

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 363 394 360 856 360 866
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 20 504 2 534 0
Årets resultat -611 4 -10
Summa fritt eget kapital 383 287 363 394 360 856
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 383 337 363 444 360 906
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 456 114 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 106 624 134 151 104 941
Övriga kortfristiga skulder 1 044 0 0
Summa kortfristiga skulder 108 124 134 265 104 941
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 491 461 497 709 465 847

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 429 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 954 83 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 154,40 % 128,99 % 100,04 %
Soliditet (%) 78,00 % 73,02 % 77,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,13 % 0,02 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -0,53 % -0,30 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,11 % -19,05 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 405 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!