Koncernredovisning för Göteborg Energi Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 231 000 5 799 000 6 134 000 5 552 000
Aktiverat arbete för egen räkning 115 000 90 000 82 000 98 000
Övriga rörelseintäkter 290 000 194 000 160 000 185 000
Total omsättning 5 636 000 6 083 000 6 376 000 5 835 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 592 000 2 959 000 3 199 000 2 727 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 885 000 902 000 1 020 000 926 000
Personalkostnader 733 000 695 000 670 000 696 000
Avskrivningar 740 000 645 000 650 000 777 000
Summa rörelsekostnader -4 950 000 -5 201 000 -5 539 000 -5 126 000
Rörelseresultat 671 000 831 000 837 000 709 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 577 000 696 000 659 000 640 000
Skatt -18 000 -16 000 -117 000 21 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 577 000 696 000 659 000 640 000
Årets resultat -80 000 -59 000 -22 000 209 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -4 000 114 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 000 5 000 8 000 3 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 99 000 139 000 181 000 185 000
Övriga finansiella kostnader 0 1 000 1 000 1 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 577 000 696 000 659 000 640 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -675 000 -771 000 -798 000 -410 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 69 000 59 000 59 000 53 000
Goodwill 0 0 2 000 7 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 40 000 22 000 19 000 40 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 109 000 81 000 80 000 100 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 212 000 1 201 000 1 218 000 1 231 000
Maskiner 7 475 000 7 212 000 7 405 000 7 528 000
Inventarier 30 000 25 000 25 000 31 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 834 000 1 800 000 1 301 000 902 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 551 000 10 238 000 9 949 000 9 692 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -4 000 114 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 73 000 102 000 131 000 150 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 78 000 108 000 141 000 161 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 738 000 10 427 000 10 170 000 9 953 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 194 000 240 000 310 000 197 000
Summa varulager 194 000 240 000 310 000 197 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 511 000 634 000 703 000 587 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 156 000 154 000 168 000 134 000
Övriga kortfristiga fordringar 658 000 648 000 707 000 641 000
Summa kortfristiga fordringar 1 325 000 1 436 000 1 578 000 1 362 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 488 000 490 000 807 000 766 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 007 000 2 166 000 2 695 000 2 325 000
Summa tillgångar 12 745 000 12 593 000 12 865 000 12 278 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 5 989 000 6 109 000 5 253 000 4 956 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 408 000 0 469 000 106 000
Årets resultat -80 000 -59 000 -22 000 209 000
Summa fritt eget kapital 6 317 000 6 050 000 5 700 000 5 271 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 6 717 000 6 450 000 6 100 000 5 671 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 384 000 1 368 000 1 403 000 1 519 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 226 000 226 000 226 000 226 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 2 900 000
Övriga långfristiga skulder 975 000 1 378 000 2 179 000 29 000
Summa långfristiga skulder 1 201 000 1 604 000 2 405 000 3 155 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 181 000 215 000 230 000 220 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 313 000 391 000 368 000 942 000
Övriga kortfristiga skulder 2 949 000 2 565 000 2 359 000 771 000
Summa kortfristiga skulder 3 443 000 3 171 000 2 957 000 1 933 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 12 745 000 12 593 000 12 865 000 12 278 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 959 929 927 1002
Löner till styrelse & VD 4 000 4 000 459 000 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 495 000 467 000 451 000 470 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 217 000 202 000 190 000 197 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 285 000 0 112 000 286 000
Summa säkerheter 285 000 0 112 000 286 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 42 000 357 000 46 000 50 000
Summa ansvarsförbindelser 42 000 357 000 46 000 50 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 52,66 % 60,74 % 80,66 % 110,09 %
Soliditet (%) 52,70 % 51,22 % 47,42 % 46,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,59 % 10,79 % 10,80 % 11,29 %
Riskbuffert (%) 3,17 % 3,71 % 3,14 % 3,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,14 % 9,59 % 7,78 % 8,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 520 507 982 473
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Göteborg Energi Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 871 000 3 315 000 3 513 000 3 142 000
Aktiverat arbete för egen räkning 61 000 46 000 34 000 34 000
Övriga rörelseintäkter 187 000 109 000 114 000 71 000
Total omsättning 3 119 000 3 470 000 3 661 000 3 247 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 009 000 1 335 000 1 422 000 1 164 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 682 000 727 000 840 000 761 000
Personalkostnader 619 000 588 000 572 000 593 000
Avskrivningar 507 000 414 000 419 000 514 000
Summa rörelsekostnader -2 817 000 -3 064 000 -3 253 000 -3 032 000
Rörelseresultat 294 000 367 000 408 000 215 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 382 000 404 000 334 000 176 000
Skatt 5 000 1 000 -1 000 -1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 238 000 267 000 230 000 253 000
Årets resultat 17 000 3 000 -58 000 157 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -49 000 165 000
Ränteintäkter från koncernföretag 26 000 19 000 26 000 35 000
Externa ränteintäkter 4 000 4 000 8 000 3 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 86 000 122 000 162 000 165 000
Övriga finansiella kostnader 0 1 000 1 000 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 238 000 267 000 230 000 253 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -360 000 -400 000 -393 000 -20 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 144 000 137 000 104 000 -77 000
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 4 000 0 4 000 4 000
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 000 11 000 8 000 21 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 28 000 11 000 12 000 25 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 927 000 924 000 938 000 964 000
Maskiner 4 437 000 4 233 000 4 399 000 4 505 000
Inventarier 7 000 8 000 13 000 21 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 066 000 1 180 000 812 000 589 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 437 000 6 345 000 6 162 000 6 079 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -49 000 165 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 310 000 119 000 796 000 906 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 60 000 61 000 65 000 67 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 644 000 1 455 000 2 140 000 2 298 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 8 109 000 7 811 000 8 314 000 8 402 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 184 000 209 000 204 000 157 000
Summa varulager 184 000 209 000 204 000 157 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 437 000 492 000 536 000 366 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 136 000 923 000 325 000 315 000
Övriga kortfristiga fordringar 297 000 318 000 315 000 306 000
Summa kortfristiga fordringar 1 870 000 1 733 000 1 176 000 987 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 87 000 237 000 331 000 285 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 141 000 2 179 000 1 711 000 1 429 000
Summa tillgångar 10 250 000 9 990 000 10 025 000 9 831 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000 500 000 500 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 455 000 1 030 000 619 000 356 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 408 000 422 000 469 000 106 000
Årets resultat 17 000 3 000 -58 000 157 000
Summa fritt eget kapital 1 880 000 1 455 000 1 030 000 619 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 380 000 1 955 000 1 530 000 1 119 000
Summa obeskattade reserver 3 665 000 3 809 000 3 947 000 4 051 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 26 000 25 000 27 000 23 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 226 000 226 000 226 000 226 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 2 900 000
Övriga långfristiga skulder 975 000 1 377 000 2 179 000 29 000
Summa långfristiga skulder 1 201 000 1 603 000 2 405 000 3 155 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 113 000 155 000 154 000 147 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 299 000 408 000 400 000 1 013 000
Övriga kortfristiga skulder 2 566 000 2 035 000 1 562 000 323 000
Summa kortfristiga skulder 2 978 000 2 598 000 2 116 000 1 483 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 10 250 000 9 990 000 10 025 000 9 831 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 792 765 761 821
Löner till styrelse & VD 2 000 2 000 2 000 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 411 000 385 000 373 000 387 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 192 000 181 000 175 000 181 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 000 357 000 5 000 5 000
Summa ansvarsförbindelser 2 000 357 000 5 000 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 65,72 % 75,83 % 71,22 % 85,77 %
Soliditet (%) 49,57 % 47,67 % 44,28 % 41,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,68 % 5,61 % 5,18 % 6,16 %
Riskbuffert (%) 1,49 % 1,54 % 0,99 % 1,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,29 % 4,34 % 1,91 % 2,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 521 506 493 474
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!