Koncernredovisning för Göteborg Energi Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 302 000 5 231 000 5 799 000 6 134 000
Aktiverat arbete för egen räkning 125 000 115 000 90 000 82 000
Övriga rörelseintäkter 187 000 290 000 194 000 160 000
Total omsättning 7 614 000 5 636 000 6 083 000 6 376 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 936 000 2 592 000 2 959 000 3 199 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 857 000 885 000 902 000 1 020 000
Personalkostnader 805 000 733 000 695 000 670 000
Avskrivningar 653 000 740 000 645 000 650 000
Summa rörelsekostnader -7 251 000 -4 950 000 -5 201 000 -5 539 000
Rörelseresultat 348 000 671 000 831 000 837 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 279 000 577 000 696 000 659 000
Skatt 9 000 -18 000 -16 000 -117 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 279 000 577 000 696 000 659 000
Årets resultat 125 000 -80 000 -59 000 -22 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 000 5 000 5 000 8 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 75 000 99 000 139 000 181 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 1 000 1 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 279 000 577 000 696 000 659 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -145 000 -675 000 -771 000 -798 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 89 000 69 000 59 000 59 000
Goodwill 0 0 0 2 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 67 000 40 000 22 000 19 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 156 000 109 000 81 000 80 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 202 000 1 212 000 1 201 000 1 218 000
Maskiner 8 159 000 7 475 000 7 212 000 7 405 000
Inventarier 30 000 30 000 25 000 25 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 612 000 1 834 000 1 800 000 1 301 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 003 000 10 551 000 10 238 000 9 949 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -4 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 103 000 73 000 102 000 131 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 105 000 78 000 108 000 141 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 11 264 000 10 738 000 10 427 000 10 170 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 205 000 194 000 240 000 310 000
Summa varulager 205 000 194 000 240 000 310 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 652 000 511 000 634 000 703 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 156 000 154 000 168 000
Övriga kortfristiga fordringar 1 363 000 658 000 648 000 707 000
Summa kortfristiga fordringar 2 015 000 1 325 000 1 436 000 1 578 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 993 000 488 000 490 000 807 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 213 000 2 007 000 2 166 000 2 695 000
Summa tillgångar 14 477 000 12 745 000 12 593 000 12 865 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 317 000 5 989 000 6 109 000 5 253 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 000 408 000 0 469 000
Årets resultat 125 000 -80 000 -59 000 -22 000
Summa fritt eget kapital 6 447 000 6 317 000 6 050 000 5 700 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 6 847 000 6 717 000 6 450 000 6 100 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 426 000 1 384 000 1 368 000 1 403 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 226 000 226 000 226 000 226 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 124 000 975 000 1 378 000 2 179 000
Summa långfristiga skulder 4 350 000 1 201 000 1 604 000 2 405 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 266 000 181 000 215 000 230 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 189 000 313 000 391 000 368 000
Övriga kortfristiga skulder 1 399 000 2 949 000 2 565 000 2 359 000
Summa kortfristiga skulder 1 854 000 3 443 000 3 171 000 2 957 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 14 477 000 12 745 000 12 593 000 12 865 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1003 959 929 927
Löner till styrelse & VD 4 000 4 000 4 000 459 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 537 000 495 000 467 000 451 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 249 000 217 000 202 000 190 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 570 000 285 000 0 112 000
Summa säkerheter 570 000 285 000 0 112 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 43 000 42 000 357 000 46 000
Summa ansvarsförbindelser 43 000 42 000 357 000 46 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 162,24 % 52,66 % 60,74 % 80,66 %
Soliditet (%) 47,30 % 52,70 % 51,22 % 47,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,07 % 8,59 % 10,79 % 10,80 %
Riskbuffert (%) 1,24 % 3,17 % 3,71 % 3,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,79 % 9,14 % 9,59 % 7,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 539 520 507 982
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Göteborg Energi Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 102 000 2 871 000 3 315 000 3 513 000
Aktiverat arbete för egen räkning 77 000 61 000 46 000 34 000
Övriga rörelseintäkter 86 000 187 000 109 000 114 000
Total omsättning 4 265 000 3 119 000 3 470 000 3 661 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 378 000 1 009 000 1 335 000 1 422 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 698 000 682 000 727 000 840 000
Personalkostnader 667 000 619 000 588 000 572 000
Avskrivningar 408 000 507 000 414 000 419 000
Summa rörelsekostnader -4 151 000 -2 817 000 -3 064 000 -3 253 000
Rörelseresultat 114 000 294 000 367 000 408 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -31 000 382 000 404 000 334 000
Skatt -26 000 5 000 1 000 -1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 74 000 238 000 267 000 230 000
Årets resultat -40 000 17 000 3 000 -58 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -49 000
Ränteintäkter från koncernföretag 23 000 26 000 19 000 26 000
Externa ränteintäkter 3 000 4 000 4 000 8 000
Räntekostnader till koncernföretag 1 000 0 0 0
Externa räntekostnader 65 000 86 000 122 000 162 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 1 000 1 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 74 000 238 000 267 000 230 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -35 000 -360 000 -400 000 -393 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -105 000 144 000 137 000 104 000
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 15 000 4 000 0 4 000
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 51 000 24 000 11 000 8 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 66 000 28 000 11 000 12 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 895 000 927 000 924 000 938 000
Maskiner 4 857 000 4 437 000 4 233 000 4 399 000
Inventarier 6 000 7 000 8 000 13 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 053 000 1 066 000 1 180 000 812 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 811 000 6 437 000 6 345 000 6 162 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -49 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 187 000 310 000 119 000 796 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 85 000 60 000 61 000 65 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 424 000 1 644 000 1 455 000 2 140 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 9 301 000 8 109 000 7 811 000 8 314 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 203 000 184 000 209 000 204 000
Summa varulager 203 000 184 000 209 000 204 000
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 506 000 437 000 492 000 536 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 033 000 1 136 000 923 000 325 000
Övriga kortfristiga fordringar 482 000 297 000 318 000 315 000
Summa kortfristiga fordringar 2 021 000 1 870 000 1 733 000 1 176 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 318 000 87 000 237 000 331 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 542 000 2 141 000 2 179 000 1 711 000
Summa tillgångar 11 843 000 10 250 000 9 990 000 10 025 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 400 000 400 000 400 000 400 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000 500 000 500 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 785 000 1 455 000 1 030 000 619 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 000 408 000 422 000 469 000
Årets resultat -40 000 17 000 3 000 -58 000
Summa fritt eget kapital 1 750 000 1 880 000 1 455 000 1 030 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 250 000 2 380 000 1 955 000 1 530 000
Summa obeskattade reserver 3 806 000 3 665 000 3 809 000 3 947 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 23 000 26 000 25 000 27 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 226 000 226 000 226 000 226 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 124 000 975 000 1 377 000 2 179 000
Summa långfristiga skulder 4 350 000 1 201 000 1 603 000 2 405 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 211 000 113 000 155 000 154 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 285 000 299 000 408 000 400 000
Övriga kortfristiga skulder 918 000 2 566 000 2 035 000 1 562 000
Summa kortfristiga skulder 1 414 000 2 978 000 2 598 000 2 116 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 11 843 000 10 250 000 9 990 000 10 025 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 825 792 765 761
Löner till styrelse & VD 2 000 2 000 2 000 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 442 000 411 000 385 000 373 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 210 000 192 000 181 000 175 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 000 2 000 357 000 5 000
Summa ansvarsförbindelser 2 000 2 000 357 000 5 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 165,42 % 65,72 % 75,83 % 71,22 %
Soliditet (%) 42,68 % 49,57 % 47,67 % 44,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,46 % 4,68 % 5,61 % 5,18 %
Riskbuffert (%) 0,21 % 1,49 % 1,54 % 0,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,20 % 5,29 % 4,34 % 1,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 538 521 506 493
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!