Nyckeltal för Göteborg & Co AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 176 862 167 249 180 985 203 447
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 176 862 167 249 180 985 203 447
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 617 493 4 525 7 614
Övriga externa kostnader 97 063 78 280 89 096 124 866
Personalkostnader 80 455 85 499 86 091 82 840
Avskrivningar 1 309 1 196 1 150 1 183
Summa rörelsekostnader -179 444 -165 468 -180 862 -216 503
Rörelseresultat -2 582 1 781 123 -13 055
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -549 -157 863 -1 754 10 139
Skatt 10 0 18 549
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 181 -157 070 -2 162 10 009
Årets resultat -1 159 -159 515 -3 685 23 090
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -692 -159 012 -2 242 23 084
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 96 164 84 24
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 5 44
Övriga finansiella kostnader 0 0 123 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 181 -157 070 -2 162 10 009
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -600 -1 652 -1 913 13 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 632 -793 408 130
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 639 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 639 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 243 3 294 3 256 4 100
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 243 3 294 3 256 4 100
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -692 -159 012 -2 242 23 084
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 23 22 146
Summa finansiella anläggningstillgångar 947 794 924 595 1 070 360 1 032 300
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 950 676 927 889 1 073 610 1 036 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 467 711 873 821
Summa varulager 467 711 873 821
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 20 038 13 559 12 961 18 812
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 44 796 3 414 37 327 29 812
Övriga kortfristiga fordringar 38 434 49 822 37 234 32 503
Summa kortfristiga fordringar 103 268 66 795 87 522 81 127
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 38 38 115 143
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 103 772 67 544 88 511 82 091
Summa tillgångar 1 054 450 995 432 1 162 120 1 118 490

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 209 1 209 1 209 1 209
Summa bundet eget kapital 4 209 4 209 4 209 4 209
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 936 478 1 081 440 1 043 200 1 043 200
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 24 368 14 550 43 513 0
Årets resultat -1 159 -159 515 -3 685 23 090
Summa fritt eget kapital 959 687 936 475 1 083 028 1 066 290
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 963 896 940 687 1 087 240 1 070 500
Summa obeskattade reserver 1 008 3 640 2 846 3 254
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 963 12 846 14 818 15 170
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 43 780 2 688 35 306 5 955
Övriga kortfristiga skulder 28 801 35 571 21 913 23 614
Summa kortfristiga skulder 89 544 51 105 72 037 44 739
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 054 450 995 432 1 162 120 1 118 490

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 92 118 103 106
Löner till styrelse & VD 2 046 1 989 1 758 1 882
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 51 920 57 060 66 370 53 317
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 24 859 25 359 25 444 24 406
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 50
Summa säkerheter 0 0 0 50
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 586 23 084
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 115,37 % 130,78 % 121,66 % 181,65 %
Soliditet (%) 91,48 % 94,77 % 93,74 % 95,92 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,33 % -16,65 % -0,20 % 0,93 %
Riskbuffert (%) -0,30 % -15,78 % -0,35 % 0,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,80 % -93,92 % -1,27 % 4,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 587 500 661 521
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!