Nyckeltal för Gösens Sportfiske AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 704 1 705 1 721 2 058
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 225 211 8 0
Total omsättning 1 929 1 916 1 729 2 058
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 806
Handelsvaror 613 808 924 0
Övriga externa kostnader 363 428 393 341
Personalkostnader 682 725 386 386
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 658 -1 961 -1 703 -1 533
Rörelseresultat 271 -44 26 524
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 264 17 172 392
Skatt 58 11 39 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 264 -48 24 522
Årets resultat 206 6 133 305
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 4 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 264 -48 24 522
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 65 148 -130
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 70 10 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 70 10 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 70 10 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 826 778 752 763
Summa varulager 826 778 752 763
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 9 18 4 76
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 68 73 16 16
Summa kortfristiga fordringar 77 91 20 92
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 444 383 497 595
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 347 1 252 1 269 1 450
Summa tillgångar 1 417 1 262 1 269 1 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 672 667 634 454
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 206 6 133 305
Summa fritt eget kapital 878 673 767 759
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 978 773 867 859
Summa obeskattade reserver 65 65 130 278
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 248 196 106 102
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 125 229 166 211
Summa kortfristiga skulder 373 425 272 313
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 417 1 262 1 269 1 450

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 100 125
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 139,68 % 111,53 % 190,07 % 219,49 %
Soliditet (%) 72,40 % 65,05 % 75,87 % 73,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,73 % -5,85 % 2,49 % 49,07 %
Riskbuffert (%) 17,14 % -4,39 % 1,40 % 35,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,02 % -3,05 % 1,28 % 25,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Gösens Sportfiske AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord