Nyckeltal för Göran Rydén Försäljnings Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 648 44 898 39 577 40 309
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 418 21 17 773
Total omsättning 39 066 44 919 39 594 41 082
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 28 478 31 338 27 757 29 148
Övriga externa kostnader 3 968 5 405 4 543 4 127
Personalkostnader 6 393 7 480 6 734 6 875
Avskrivningar 140 188 198 115
Summa rörelsekostnader -38 979 -44 411 -39 232 -40 265
Rörelseresultat 31 508 361 817
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 346 1 500 1 026 1 963
Skatt 309 345 248 446
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 77 518 391 858
Årets resultat 1 037 1 154 778 1 517
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 22 7 27 38
Externa ränteintäkter 25 3 3 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 77 518 391 858
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 269 982 635 1 105
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 174 370 512 305
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 412 458 504 551
Summa materiella anläggningstillgångar 586 828 1 016 856
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 209 209 209 209
Summa finansiella anläggningstillgångar 209 209 209 209
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 794 1 037 1 225 1 065

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 14 864 16 735 15 932 14 679
Summa varulager 14 864 16 735 15 932 14 679
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 7 043 6 084 6 517 6 584
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 804 1 810 1 605 6 680
Övriga kortfristiga fordringar 1 606 1 761 1 868 1 224
Summa kortfristiga fordringar 12 453 9 655 9 990 14 488
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 37 18 256 158
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 27 355 26 408 26 179 29 325
Summa tillgångar 28 149 27 445 27 403 30 390

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 13 370 12 216 11 438 9 921
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 037 1 154 778 1 517
Summa fritt eget kapital 14 407 13 370 12 216 11 438
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 14 527 13 490 12 336 11 558
Summa obeskattade reserver 4 648 5 917 6 899 7 534
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 200 200 200 200
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 403 2 487 2 006 2 131
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 391 2 043 3 338 5 938
Övriga kortfristiga skulder 2 980 3 308 2 624 3 029
Summa kortfristiga skulder 8 774 7 838 7 968 11 098
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 28 149 27 445 27 403 30 390

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 15 13 13
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 142,35 % 123,41 % 128,59 % 131,97 %
Soliditet (%) 63,78 % 65,04 % 63,57 % 56,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,43 % 2,90 % 2,24 % 5,01 %
Riskbuffert (%) 0,27 % 1,89 % 1,43 % 2,82 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,20 % 1,15 % 0,99 % 2,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!