Nyckeltal för Gästgivaregårdens Förvaltning Turesson AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 432 2 899 1 171
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 3 432 2 899 1 171
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 465 0 0
Övriga externa kostnader 1 741 1 325 413
Personalkostnader 508 237 18
Avskrivningar 586 441 231
Summa rörelsekostnader -3 300 -2 003 -662
Rörelseresultat 133 896 508
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -135 273 203
Skatt 17 63 45
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -345 416 270
Årets resultat -153 210 158
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 478 480 238
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -345 416 270
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 210 -143 -67
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 19 813 15 143 7 799
Maskiner 0 0 0
Inventarier 147 174 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 29 29 17
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 989 15 346 7 816
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 19 989 15 346 7 816

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 151 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 55 39 0
Summa kortfristiga fordringar 206 39 0
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 37 295 175
2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 243 334 175
Summa tillgångar 20 232 15 680 7 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 368 158 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -153 210 158
Summa fritt eget kapital 215 368 158
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 265 418 208
Summa obeskattade reserver 0 210 67
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 17 300 13 480 6 212
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 201 1 277 1 347
Summa långfristiga skulder 19 501 14 757 7 559
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 72 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 394 295 157
Summa kortfristiga skulder 466 295 157
2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 20 232 15 680 7 992

Noter

2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 17 340 13 125 5 750
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 17 340 13 125 5 750
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 2 565 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 52,15 % 113,22 % 111,46 %
Soliditet (%) 1,31 % 3,65 % 3,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -130,19 % 72,63 % 104,90 %
Riskbuffert (%) -1,74 % 2,54 % 3,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -23,98 % -2,21 % 2,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!