Nyckeltal för GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 949 900 1 584 570 1 985 150 2 133 360
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 23 370 1 528 5 335 3 059
Total omsättning 2 973 270 1 586 098 1 990 485 2 136 419
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 117 740 1 609 540 1 940 560 2 075 260
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 267 1 124 5 321 6 683
Summa rörelsekostnader -3 118 007 -1 610 664 -1 945 881 -2 081 943
Rörelseresultat -144 786 -24 618 44 478 40 337
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -145 167 -24 457 47 870 40 926
Skatt 4 910 7 145 12 222 -4 390
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -145 104 -25 179 45 051 40 858
Årets resultat 18 611 25 743 44 892 -18 377
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 9 13 155 0
Externa ränteintäkter 420 531 489 516
Räntekostnader till koncernföretag 744 1 004 31 0
Externa räntekostnader 7 100 40 82
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -145 104 -25 179 45 051 40 858
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 168 688 57 345 9 244 -63 693
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -63 722 2 819 68
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 194 461 1 585 6 906
Summa immateriella anläggningstillgångar 194 461 1 585 6 906
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 065 2 581 9 726 21 948
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 065 2 581 9 726 21 948
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 259 3 041 11 311 28 854

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 487 411 19 224 93 941
Summa varulager 487 411 19 224 93 941
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 144 891 73 414 104 228 132 668
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 68 175 51 364 49 242 300 418
Övriga kortfristiga fordringar 596 910 198 006 177 376 229 331
Summa kortfristiga fordringar 809 976 322 784 330 846 662 417
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 617 879 376 971 359 720 201 467
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 428 340 700 166 709 790 957 825
Summa tillgångar 1 431 600 703 207 721 101 986 679

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 120 000 120 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 282 714 256 971 212 079 230 456
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 18 611 25 743 44 892 -18 377
Summa fritt eget kapital 301 325 282 714 256 971 212 079
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 421 325 402 714 376 971 332 079
Summa obeskattade reserver 194 131 852 3 671
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 819 2 399 6 207 17 705
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 849 175 211 636 108 846 141 981
Övriga kortfristiga skulder 157 087 86 327 228 224 491 243
Summa kortfristiga skulder 1 010 080 300 362 343 277 650 929
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 431 600 703 207 721 101 986 679

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 569 584 284 547 313 147 112 366
Summa säkerheter 569 584 284 547 313 147 112 366
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 41 110 40 150 41 734 40 994
Summa ansvarsförbindelser 41 110 40 150 41 734 40 994
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 141,36 % 232,97 % 201,17 % 132,72 %
Soliditet (%) 29,44 % 57,28 % 52,36 % 33,93 %
Avkastning på eget kapital (%) -34,43 % -6,25 % 11,93 % 12,20 %
Riskbuffert (%) -10,16 % -3,79 % 6,24 % 4,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,94 % -1,66 % 2,27 % 1,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!