Nyckeltal för GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 708 700 2 949 900 1 584 570 1 985 150
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 458 23 370 1 528 5 335
Total omsättning 4 711 158 2 973 270 1 586 098 1 990 485
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 894 720 3 117 740 1 609 540 1 940 560
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 194 267 1 124 5 321
Summa rörelsekostnader -4 894 914 -3 118 007 -1 610 664 -1 945 881
Rörelseresultat -183 817 -144 786 -24 618 44 478
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -180 109 -145 167 -24 457 47 870
Skatt 2 693 4 910 7 145 12 222
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -180 303 -145 104 -25 179 45 051
Årets resultat 10 373 18 611 25 743 44 892
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 3 101 9 13 155
Externa ränteintäkter 579 420 531 489
Räntekostnader till koncernföretag 151 744 1 004 31
Externa räntekostnader 15 7 100 40
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -180 303 -145 104 -25 179 45 051
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 193 175 168 688 57 345 9 244
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 194 -63 722 2 819
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 194 461 1 585
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 194 461 1 585
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 372 3 065 2 581 9 726
Summa finansiella anläggningstillgångar 372 3 065 2 581 9 726
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 372 3 259 3 041 11 311

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 116 487 411 19 224
Summa varulager 116 487 411 19 224
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 160 312 144 891 73 414 104 228
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 341 170 68 175 51 364 49 242
Övriga kortfristiga fordringar 1 389 210 596 910 198 006 177 376
Summa kortfristiga fordringar 1 890 700 809 976 322 784 330 846
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 529 377 617 879 376 971 359 720
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 420 190 1 428 340 700 166 709 790
Summa tillgångar 2 420 560 1 431 600 703 207 721 101

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 120 000 120 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 301 325 282 714 256 971 212 079
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 373 18 611 25 743 44 892
Summa fritt eget kapital 311 698 301 325 282 714 256 971
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 431 698 421 325 402 714 376 971
Summa obeskattade reserver 0 194 131 852
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 818 3 819 2 399 6 207
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 42 220 849 175 211 636 108 846
Övriga kortfristiga skulder 1 942 820 157 087 86 327 228 224
Summa kortfristiga skulder 1 988 860 1 010 080 300 362 343 277
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 420 560 1 431 600 703 207 721 101

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 569 584 284 547 313 147
Summa säkerheter 0 569 584 284 547 313 147
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 41 110 40 150 41 734
Summa ansvarsförbindelser 0 41 110 40 150 41 734
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 121,68 % 141,36 % 232,97 % 201,17 %
Soliditet (%) 17,83 % 29,44 % 57,28 % 52,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -41,77 % -34,43 % -6,25 % 11,93 %
Riskbuffert (%) -7,45 % -10,16 % -3,79 % 6,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,83 % -4,94 % -1,66 % 2,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!