Nyckeltal för Fylax Musik Aktiebolag

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 536 511 1 064 718
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 859 180 180 180
Total omsättning 1 395 691 1 244 898
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 98 118 85
Övriga externa kostnader 390 291 643 400
Personalkostnader 381 208 668 319
Avskrivningar 27 27 27 27
Summa rörelsekostnader -798 -624 -1 456 -831
Rörelseresultat 597 68 -212 67
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 458 63 -196 160
Skatt 86 0 0 42
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 592 63 -226 50
Årets resultat 372 63 -196 118
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 4 14 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 592 63 -226 50
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -134 0 30 110
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 1 259 1 286 1 313 1 340
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 4 4 4
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 263 1 290 1 317 1 344
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 830 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 830 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 2 093 1 290 1 317 1 344

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 170 14 420 391
Summa kortfristiga fordringar 170 14 420 391
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 830 830 830
Summa kassa och bank 863 311 252 573
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 1 034 1 155 1 502 1 794
Summa tillgångar 3 127 2 445 2 819 3 138

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 2 004 1 941 2 297 2 178
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 372 63 -196 118
Summa fritt eget kapital 2 376 2 004 2 101 2 296
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 2 496 2 124 2 221 2 416
Summa obeskattade reserver 224 90 90 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 156 157 158 159
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 31 26 240
Summa långfristiga skulder 156 188 184 399
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 25 23 25 35
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 226 20 299 168
Summa kortfristiga skulder 251 43 324 203
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 3 127 2 445 2 819 3 138

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 1 1 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 637 637 637 637
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 637 637 637 637
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 411,55 % 755,81 % 207,41 % 474,88 %
Soliditet (%) 85,10 % 89,58 % 81,14 % 79,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,25 % 2,88 % -9,88 % 2,00 %
Riskbuffert (%) 18,02 % 1,17 % -10,15 % -0,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 109,51 % 11,55 % -22,56 % 4,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!