Nyckeltal för Friends of Executive Consulting AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 973 1 396 3 584 4 534
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 300 0
Total omsättning 1 973 1 396 3 884 4 534
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 719 847 1 659 2 358
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 584 460 1 001 1 415
Personalkostnader 494 666 1 502 1 422
Avskrivningar 8 8 13 86
Summa rörelsekostnader -1 805 -1 981 -4 175 -5 281
Rörelseresultat 168 -585 -291 -747
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 154 -249 -78 -751
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 154 -249 -78 -751
Årets resultat 154 -248 -78 -751
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 350 225 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 14 12 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 154 -249 -78 -751
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 16 24 87
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 16 24 87
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 350 225 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 375 375 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 375 375 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 383 391 24 87

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 302 87 643 695
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 175 175 400 0
Övriga kortfristiga fordringar 315 240 95 168
Summa kortfristiga fordringar 792 502 1 138 863
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 792 502 1 138 863
Summa tillgångar 1 174 892 1 161 950

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 74 -23 303
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 176 175 425
Årets resultat 154 -248 -78 -751
Summa fritt eget kapital 155 2 74 -23
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 205 52 124 27
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 257 125 176 80
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 200 200 0 0
Summa långfristiga skulder 457 325 176 80
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 382 434 426 383
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 131 82 435 461
Summa kortfristiga skulder 513 516 861 844
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 174 892 1 161 950

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 300 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 300 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 257 125 176 80
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 154,39 % 97,29 % 132,17 % 102,25 %
Soliditet (%) 17,46 % 5,83 % 10,68 % 2,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 75,12 % -478,85 % -62,90 % -2 781,48 %
Riskbuffert (%) 12,87 % -28,01 % -6,84 % -79,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,10 % -18,84 % -2,51 % -16,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!