Nyckeltal för Friends of Executive Consulting AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 396 3 584 4 534 7 339
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 300 0 0
Total omsättning 1 396 3 884 4 534 7 339
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 847 1 659 2 358 5 117
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 460 1 001 1 415 1 270
Personalkostnader 666 1 502 1 422 857
Avskrivningar 8 13 86 78
Summa rörelsekostnader -1 981 -4 175 -5 281 -7 322
Rörelseresultat -585 -291 -747 16
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -249 -78 -751 15
Skatt 0 0 0 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -249 -78 -751 15
Årets resultat -248 -78 -751 2
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 350 225 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 12 4 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -249 -78 -751 15
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 24 87 134
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 24 87 134
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 350 225 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 375 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 375 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 391 24 87 134

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 87 643 695 1 376
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 175 400 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 240 95 168 653
Summa kortfristiga fordringar 502 1 138 863 2 029
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 288
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 502 1 138 863 2 317
Summa tillgångar 892 1 161 950 2 451

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 74 -23 303 301
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 176 175 425 0
Årets resultat -248 -78 -751 2
Summa fritt eget kapital 2 74 -23 303
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 52 124 27 353
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 125 176 80 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 200 0 0 0
Summa långfristiga skulder 325 176 80 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 434 426 383 943
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 82 435 461 1 156
Summa kortfristiga skulder 516 861 844 2 099
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 892 1 161 950 2 451

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 2 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 125 176 80 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 97,29 % 132,17 % 102,25 % 110,39 %
Soliditet (%) 5,83 % 10,68 % 2,84 % 14,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -478,85 % -62,90 % -2 781,48 % 4,25 %
Riskbuffert (%) -28,01 % -6,84 % -79,06 % 0,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,84 % -2,51 % -16,65 % 0,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!