Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Friends of Executive Consulting AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 534 7 339 3 588
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 4 534 7 339 3 588
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 358 5 117 2 605
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 415 1 270 403
Personalkostnader 1 422 857 543
Avskrivningar 86 78 33
Summa rörelsekostnader -5 281 -7 322 -3 584
Rörelseresultat -747 16 4
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -751 15 4
Skatt 0 13 3
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -751 15 4
Årets resultat -751 2 1
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 4 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -751 15 4
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 87 134 66
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 134 66
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 87 134 66

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 695 1 376 662
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 9
Övriga kortfristiga fordringar 168 653 273
Summa kortfristiga fordringar 863 2 029 944
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 288 129
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 863 2 317 1 073
Summa tillgångar 950 2 451 1 139

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 303 301 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 425 0 300
Årets resultat -751 2 1
Summa fritt eget kapital -23 303 301
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 27 353 351
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 80 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 80 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 383 943 346
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 91
Övriga kortfristiga skulder 461 1 156 352
Summa kortfristiga skulder 844 2 099 789
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 950 2 451 1 139

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 300
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 300
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 80 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 102,25 % 110,39 % 135,99 %
Soliditet (%) 2,84 % 14,40 % 30,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -2 781,48 % 4,25 % 1,14 %
Riskbuffert (%) -79,06 % 0,60 % 0,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -16,65 % 0,18 % 0,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0