Nyckeltal för Friends of Executive AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 773 4 780 3 874 3 376
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 773 4 780 3 874 3 376
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 999 2 076 1 661 1 507
Övriga externa kostnader 1 127 1 649 820 1 072
Personalkostnader 772 690 677 678
Avskrivningar 90 92 95 75
Summa rörelsekostnader -4 988 -4 507 -3 253 -3 332
Rörelseresultat 785 273 621 43
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 558 197 436 42
Skatt 148 51 123 37
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 783 272 621 42
Årets resultat 411 146 313 6
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 783 272 621 42
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -225 -75 -185 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 530 0 0 0
Patent, licenser mm 0 98 149 89
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 530 98 149 89
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 51 34 76 117
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 51 34 76 117
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 100 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 800 625 290 190
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 382 758 515 396

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 37 12 12 12
Summa varulager 37 12 12 12
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 879 2 474 1 980 1 191
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 51 251 101
Övriga kortfristiga fordringar 104 176 77 90
Summa kortfristiga fordringar 2 983 2 701 2 308 1 382
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 263 2 799 1 961 2 134
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 282 5 511 4 281 3 528
Summa tillgångar 6 664 6 269 4 796 3 924

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 415 269 82 76
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 411 146 313 6
Summa fritt eget kapital 826 415 395 82
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 876 465 445 132
Summa obeskattade reserver 260 260 185 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 334 270 28 216
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 224 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 971 5 274 4 139 3 577
Summa kortfristiga skulder 5 529 5 544 4 167 3 793
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 664 6 269 4 796 3 924

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 480
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 188
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 94,88 % 99,21 % 102,45 % 92,70 %
Soliditet (%) 16,02 % 10,47 % 12,12 % 3,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,34 % 41,42 % 106,82 % 31,82 %
Riskbuffert (%) 11,74 % 4,34 % 12,95 % 1,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,53 % 5,67 % 16,03 % 1,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 480
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!