Nyckeltal för Friends of Executive AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 542 6 553 5 773 4 780
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 0 0 0
Total omsättning 9 602 6 553 5 773 4 780
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 5 205 3 442 2 999 2 076
Övriga externa kostnader 2 096 1 520 1 127 1 649
Personalkostnader 1 434 1 030 772 690
Avskrivningar 207 217 90 92
Summa rörelsekostnader -8 942 -6 209 -4 988 -4 507
Rörelseresultat 660 343 785 273
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 481 152 558 197
Skatt 122 70 148 51
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 656 242 783 272
Årets resultat 358 82 411 146
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -100 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 1 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 656 242 783 272
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -175 -90 -225 -75
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 530 0
Patent, licenser mm 489 675 0 98
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 489 675 530 98
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 50 71 51 34
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 50 71 51 34
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -100 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 025 963 800 625
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 564 1 708 1 382 758

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 12 12 37 12
Summa varulager 12 12 37 12
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 4 090 2 977 2 879 2 474
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 51
Övriga kortfristiga fordringar 191 76 104 176
Summa kortfristiga fordringar 4 281 3 053 2 983 2 701
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 826 3 691 2 263 2 799
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 118 6 756 5 282 5 511
Summa tillgångar 10 683 8 464 6 664 6 269

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 907 825 415 269
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 358 82 411 146
Summa fritt eget kapital 1 265 907 826 415
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 315 957 876 465
Summa obeskattade reserver 175 0 260 260
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 200 423 334 270
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 549 549 224 0
Övriga kortfristiga skulder 8 443 6 535 4 971 5 274
Summa kortfristiga skulder 9 192 7 507 5 529 5 544
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 683 8 464 6 664 6 269

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 99,08 % 89,84 % 94,88 % 99,21 %
Soliditet (%) 13,52 % 11,31 % 16,02 % 10,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 45,43 % 25,29 % 73,34 % 41,42 %
Riskbuffert (%) 6,13 % 2,86 % 11,74 % 4,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,82 % 3,68 % 13,53 % 5,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!