Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Friday Music AB

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 490 9 237 3 793 2 428
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 17 490 9 237 3 793 2 428
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 556 1 694 749 961
Övriga externa kostnader 273 584 410 409
Personalkostnader 4 156 4 260 2 893 2 790
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -14 985 -6 538 -4 052 -4 160
Rörelseresultat 2 438 2 700 -260 -1 732
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 1 835 2 698 -259 -1 733
Skatt 413 169 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 435 2 698 -259 -1 733
Årets resultat 1 422 2 529 -259 -1 733
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 435 2 698 -259 -1 733
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -600 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 60 60 60 60
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 60 60 60 60
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 60 60 60 60

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 4 0 269 55
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 4 838 4 838
Övriga kortfristiga fordringar 3 697 2 417 237 1 348
Summa kortfristiga fordringar 3 701 2 417 5 344 6 241
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 723 3 614 1 343 579
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 14 423 6 031 6 687 6 820
Summa tillgångar 14 483 6 091 6 747 6 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 2 813 284 543 2 276
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 422 2 529 -259 -1 733
Summa fritt eget kapital 4 235 2 813 284 543
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 4 355 2 933 404 663
Summa obeskattade reserver 600 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 666 666 5 504 4 799
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 666 666 5 504 4 799
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 101 215 75 42
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 845 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 917 2 278 765 1 376
Summa kortfristiga skulder 8 863 2 493 840 1 418
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 14 483 6 091 6 747 6 880

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 2 2 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 805
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 774
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 162,74 % 241,92 % 796,07 % 480,96 %
Soliditet (%) 33,12 % 48,15 % 5,99 % 9,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,76 % 91,99 % -64,11 % -261,39 %
Riskbuffert (%) 16,80 % 44,28 % -3,84 % -25,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,91 % 29,20 % -6,83 % -71,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 903
Läs mer.