Friday Music AB

556596-6982 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Friday Music AB

Information 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 237 3 793 2 428 2 356
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 9 237 3 793 2 428 2 356
Rörelsens kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 694 749 961 842
Övriga externa kostnader 584 410 409 354
Personalkostnader 4 260 2 893 2 790 6 224
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 538 -4 052 -4 160 -7 420
Rörelseresultat 2 700 -260 -1 732 -5 076
Resultat 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat före skatt 2 698 -259 -1 733 -4 838
Skatt 169 0 0 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 698 -259 -1 733 -5 067
Årets resultat 2 529 -259 -1 733 -3
Jämförelsestörande poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 698 -259 -1 733 -5 067
Bokslutsdispositioner 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Koncernbidrag 0 0 0 4 838
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 229
Balansräkning 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 60 60 60 60
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 60 60 60 60
Finansiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa anläggningstillgångar 60 60 60 60

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kundfordringar 0 269 55 249
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 838 4 838 4 838
Övriga kortfristiga fordringar 2 417 237 1 348 1 101
Summa kortfristiga fordringar 2 417 5 344 6 241 6 188
Kassa och bank 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 614 1 343 579 965
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa omsättningstillgångar 6 031 6 687 6 820 7 153
Summa tillgångar 6 091 6 747 6 880 7 213

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserat resultat 284 543 2 276 2 279
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 529 -259 -1 733 -3
Summa fritt eget kapital 2 813 284 543 2 276
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital 2 933 404 663 2 396
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 666 5 504 4 799 2 795
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 666 5 504 4 799 2 795
Kortfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 215 75 42 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 278 765 1 376 2 021
Summa kortfristiga skulder 2 493 840 1 418 2 023
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital och skulder 6 091 6 747 6 880 7 213

Noter

2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 2 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 1 805 1 215
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 774 4 811
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet (%) 241,92 % 796,07 % 480,96 % 353,58 %
Soliditet (%) 48,15 % 5,99 % 9,64 % 33,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 91,99 % -64,11 % -261,39 % -211,48 %
Riskbuffert (%) 44,28 % -3,84 % -25,19 % -70,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 29,20 % -6,83 % -71,42 % -215,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 903 608
Läs mer.