Nyckeltal för Frejs Revisorer AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 89 080 78 204 72 401 70 259
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 691 498 251 464
Total omsättning 89 771 78 702 72 652 70 723
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 19 690 16 134 13 493 16 411
Personalkostnader 59 154 49 106 46 038 44 620
Avskrivningar 702 498 406 355
Summa rörelsekostnader -79 546 -65 738 -59 937 -61 386
Rörelseresultat 9 765 12 703 12 715 9 337
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 10 038 12 743 12 726 9 308
Skatt 188 370 68 199
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 038 12 743 12 726 9 308
Årets resultat 0 662 0 461
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 273 40 19 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 8 29
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 038 12 743 12 726 9 308
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -9 850 -11 711 -12 658 -8 648
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 567 467 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 567 467 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 568 1 186 960 799
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 568 1 186 960 799
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 135 1 653 960 799

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 4 246 3 827 3 009 2 648
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 550 12 369 9 569 8 490
Summa kortfristiga fordringar 15 796 16 196 12 578 11 138
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 169 9 457 12 158 10 787
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 26 965 25 653 24 736 21 925
Summa tillgångar 29 100 27 306 25 696 22 724

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 158 4 096 4 096 4 095
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 662 0 461
Summa fritt eget kapital 4 158 4 758 4 096 4 556
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 4 278 4 878 4 216 4 676
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 722 1 654 1 284 1 325
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 861 2 719 3 096 1 931
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 602 1 129 497 315
Övriga kortfristiga skulder 18 637 16 926 16 603 14 477
Summa kortfristiga skulder 23 100 20 774 20 196 16 723
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 29 100 27 306 25 696 22 724

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 51 45 45 46
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 600 0 460
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 116,73 % 123,49 % 122,48 % 131,11 %
Soliditet (%) 14,70 % 17,86 % 16,41 % 20,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 234,64 % 261,23 % 301,85 % 199,06 %
Riskbuffert (%) 34,49 % 46,67 % 49,52 % 40,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,27 % 16,29 % 17,57 % 13,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Frejs Revisorer AB

Information 2007-12 2006-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 42 736 42 492
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 42 736 42 492
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 9 142 9 284
Personalkostnader 31 090 29 363
Avskrivningar 288 254
Summa rörelsekostnader -40 520 -38 901
Rörelseresultat 2 216 3 591
Resultat 2007-12 2006-12
Resultat före skatt 2 482 3 652
Skatt 804 1 127
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 2 482 3 652
Årets resultat 1 678 2 525
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2007-12 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 239 123
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 89 69
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 482 3 652
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2007-12 2006-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 749 909
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 749 909
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2007-12 2006-12
Summa anläggningstillgångar 749 909

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12
Kundfordringar 2 811 3 292
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 283 1 984
Summa kortfristiga fordringar 5 094 5 276
Kassa och bank 2007-12 2006-12
Summa kortfristiga placeringar 3 148 3 148
Summa kassa och bank 10 579 9 939
2007-12 2006-12
Summa omsättningstillgångar 18 821 18 363
Summa tillgångar 19 570 19 272

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12
Aktiekapital 100 100
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 112 2 390
Summa bundet eget kapital 2 212 2 490
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12
Balanserat resultat 975 173
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 1 678 2 525
Summa fritt eget kapital 2 653 2 698
2007-12 2006-12
Summa eget kapital 4 865 5 188
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 814 940
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 616 930
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 13 275 12 214
Summa kortfristiga skulder 13 891 13 144
2007-12 2006-12
Summa eget kapital och skulder 19 570 19 272

Noter

2007-12 2006-12
Antal anställda 43 45
Löner till styrelse & VD 5 151 4 688
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 14 430 14 088
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 7 911 6 389
2007-12 2006-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2007-12 2006-12
Kassalikviditet (%) 112,83 % 115,76 %
Soliditet (%) 24,86 % 26,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,02 % 70,39 %
Riskbuffert (%) 12,50 % 18,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,60 % 8,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 455 417
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Frejs Revisorer AB har 6 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord