Koncernredovisning för Fransson & Neij Holding AB

Information 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 105 361 134 410 159 869 183 250
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 800 213 122 225
Total omsättning 106 161 134 623 159 991 183 475
Rörelsens kostnader 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 77 899 0 0 0
Handelsvaror 0 121 491 145 061 170 181
Övriga externa kostnader 11 988 5 927 7 375 10 643
Personalkostnader 11 020 6 673 6 122 8 182
Avskrivningar 2 076 783 789 1 144
Summa rörelsekostnader -102 983 -134 874 -159 347 -190 150
Rörelseresultat 3 179 -252 643 -6 676
Resultat 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Resultat före skatt 2 211 -933 -154 -7 443
Skatt 519 -36 -36 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 211 -933 -154 -7 443
Årets resultat 1 692 -897 -117 -7 443
Jämförelsestörande poster 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 63 0 4 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 031 682 801 771
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 211 -933 -154 -7 443
Bokslutsdispositioner 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Byggnader och mark 8 769 4 156 4 328 4 500
Maskiner 13 711 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 4 626 4 955 5 394
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 33 33 33
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 480 8 815 9 316 9 927
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 3 3 3
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Summa anläggningstillgångar 22 483 8 818 9 319 9 930

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 515 12 453 14 590 15 428
Summa varulager 13 515 12 453 14 590 15 428
Kortfristiga fordringar 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Kundfordringar 20 480 15 706 16 089 26 277
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 308 621 1 377 1 070
Summa kortfristiga fordringar 21 788 16 327 17 466 27 347
Kassa och bank 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 19 950 1 130
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Summa omsättningstillgångar 35 317 28 799 33 007 43 905
Summa tillgångar 57 801 37 617 42 326 53 836

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 2 130 2 232 2 333
Övrigt bundet eget kapital 0 20 20 20
Summa bundet eget kapital 101 2 250 2 352 2 453
Fritt eget kapital 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Balanserat resultat 8 370 -718 -826 6 515
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 692 -897 -117 -7 443
Summa fritt eget kapital 10 062 -1 615 -943 -928
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Summa eget kapital 10 163 635 1 409 1 525
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 073 636 796 833
Långfristiga skulder 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 226 18 900 17 259 15 948
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 226 18 900 17 259 15 948
Kortfristiga skulder 2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Skulder till kreditinstitut, korta 22 558 677 677 4 017
Leverantörsskulder 15 406 9 815 15 629 22 355
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 375 6 953 6 556 9 157
Summa kortfristiga skulder 42 339 17 445 22 862 35 529
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Summa eget kapital och skulder 57 801 37 617 42 326 53 836

Noter

2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Antal anställda 21 9 9 12
Löner till styrelse & VD 1 305 888 892 1 657
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 086 3 398 3 153 3 931
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 071 2 086 1 899 2 482
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Företagsinteckningar 23 850 22 350 22 350 22 350
Fastighetsinteckningar 5 700 5 700 5 700 5 700
Övriga säkerheter 20 480 3 580 6 059 15 310
Summa säkerheter 50 030 31 630 34 109 43 360
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 21 000 15 000 15 000 14 500
Utnyttjad checkräkningskredit 13 945 13 758 14 439 12 665
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2013-08 2012-08 2011-08
Kassalikviditet (%) 51,49 % 93,70 % 80,55 % 80,15 %
Soliditet (%) 17,58 % 1,69 % 3,33 % 2,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,76 % -146,93 % -10,93 % -488,07 %
Riskbuffert (%) 3,39 % -2,54 % -0,47 % -13,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,12 % -1,20 % -0,60 % -4,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 352 476 449 466
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Fransson & Neij Holding AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 1 2 1
Personalkostnader 21 19 18 14
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -22 -20 -20 -15
Rörelseresultat -22 -20 -20 -16
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -22 -20 -20 -16
Skatt 6 4 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -22 -20 -20 -16
Årets resultat 2 0 -20 171
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -22 -20 -20 -16
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 30 25 0 187
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 135 5 135 6 335 6 335
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 5 135 5 135 6 335 6 335

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 13 17 17
Summa kortfristiga fordringar 0 13 17 17
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 0 5 1
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 14 13 22 18
Summa tillgångar 5 149 5 148 6 357 6 353

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 1 361 1 361 1 381 2 776
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 0 -20 171
Summa fritt eget kapital 1 363 1 361 1 361 2 947
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 1 483 1 481 1 481 3 067
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 635 3 646 4 856 3 266
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 635 3 646 4 856 3 266
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 31 20 20 20
Summa kortfristiga skulder 31 20 20 20
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 5 149 5 148 6 357 6 353

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 135 5 135 6 335 6 335
Summa ansvarsförbindelser 5 135 5 135 6 335 6 335
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 45,16 % 65,00 % 110,00 % 90,00 %
Soliditet (%) 28,80 % 28,77 % 23,30 % 48,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,48 % -1,35 % -1,35 % -0,52 %
Riskbuffert (%) -0,43 % -0,39 % -0,31 % -0,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!