Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Framtidens Fastighetsbolag i Uppland AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 693 425 579 024 468 644 460 842
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 334 9 617 741
Total omsättning 693 759 579 033 469 261 461 583
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 592 906 495 761 404 329 396 031
Övriga externa kostnader 25 363 12 374 9 004 7 592
Personalkostnader 39 103 36 249 28 886 26 955
Avskrivningar 8 995 8 399 8 314 7 777
Summa rörelsekostnader -666 367 -552 783 -450 533 -438 355
Rörelseresultat 27 393 26 250 18 729 23 227
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 25 763 24 846 17 520 23 191
Skatt 6 488 5 780 4 407 5 698
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 763 24 846 17 520 23 191
Årets resultat 19 275 19 066 13 114 17 493
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 79
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 3 114 143
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 690 1 375 1 181 1 182
Övriga finansiella kostnader 1 32 142 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 763 24 846 17 520 23 191
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 184 233 0 0
Goodwill 5 279 9 740 14 200 14 565
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 463 9 973 14 200 14 565
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 250 339 202 438 199 360 196 309
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 184 2 968 2 119 2 345
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 319 18 925 6 702 172
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 254 842 224 331 208 181 198 826
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 79
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 21 1 2 340
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 21 1 2 340
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 260 326 234 325 222 383 215 731

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 141 666 128 044 100 326 79 272
Summa varulager 141 666 128 044 100 326 79 272
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 14 870 12 415 10 719 4 131
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 10 920 5 640 6 703 10 381
Summa kortfristiga fordringar 25 790 18 055 17 422 14 512
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 429 10 729 3 419 9 988
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 172 885 156 828 121 169 103 773
Summa tillgångar 433 212 391 153 343 551 319 504

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 209 324 190 258 177 110 161 021
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 19 275 19 066 13 114 17 493
Summa fritt eget kapital 228 599 209 324 190 224 178 514
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 228 699 209 424 190 324 178 614
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 14 968 15 408 16 972 17 601
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 103 243 89 821 73 710 47 819
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 26 764 35 244 35 166 31 121
Summa långfristiga skulder 130 007 125 065 108 876 78 940
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 22 522 7 445 4 630 27 421
Leverantörsskulder 14 734 18 539 9 064 6 743
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 22 281 15 271 13 686 10 184
Summa kortfristiga skulder 59 537 41 255 27 380 44 348
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 433 212 391 153 343 551 319 504

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 63 57 46 44
Löner till styrelse & VD 1 872 1 922 1 580 1 182
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 27 416 24 035 18 653 18 432
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 906 9 997 8 409 7 210
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 35 250 33 250 29 750 25 250
Fastighetsinteckningar 101 953 82 498 82 498 61 500
Övriga säkerheter 14 268 4 084 1 458 21 869
Summa säkerheter 151 471 119 832 113 706 108 619
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 2 000 2 100 2 100 2 350
Summa ansvarsförbindelser 2 000 2 100 2 100 2 350
Beviljad checkräkningskredit 30 000 28 000 23 000 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 16 505 13 880 12 176 1 694
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 52,44 % 69,77 % 76,12 % 55,24 %
Soliditet (%) 52,79 % 53,54 % 55,40 % 55,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,27 % 11,86 % 9,21 % 12,98 %
Riskbuffert (%) 5,45 % 5,87 % 4,51 % 6,67 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,47 % 4,05 % 3,46 % 4,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 465 455 440 446

Nyckeltal för Framtidens Fastighetsbolag i Uppland AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 743 3 273 2 097 2 520
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 9 0 0
Total omsättning 4 743 3 282 2 097 2 520
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 719
Övriga externa kostnader 318 221 138 122
Personalkostnader 4 199 3 098 2 069 1 782
Avskrivningar 0 0 17 17
Summa rörelsekostnader -4 517 -3 319 -2 224 -2 640
Rörelseresultat 227 -37 -127 -119
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 268 61 -22 1 220
Skatt 57 8 0 65
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 268 61 -22 1 220
Årets resultat 211 53 -22 1 154
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 528 572 564 647
Externa ränteintäkter 0 0 86 142
Räntekostnader till koncernföretag 111 99 57 0
Externa räntekostnader 375 375 375 373
Övriga finansiella kostnader 0 0 113 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 268 61 -22 1 220
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 34 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 34 52
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 70 252 65 579 67 344 52 134
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2 339
Summa finansiella anläggningstillgångar 182 691 176 928 178 693 165 692
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 182 691 176 928 178 727 165 744

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 13 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 495 544 0 114
Övriga kortfristiga fordringar 35 29 21 142
Summa kortfristiga fordringar 530 586 21 256
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 310 2 275 531 9 056
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 840 2 861 552 9 312
Summa tillgångar 184 531 179 790 179 279 175 056

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 146 950 146 898 146 920 148 165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 211 53 -22 1 154
Summa fritt eget kapital 147 161 146 951 146 898 149 319
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 147 261 147 051 146 998 149 419
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 10 493 6 642 6 683 0
Övriga långfristiga skulder 25 000 25 000 25 000 25 000
Summa långfristiga skulder 35 493 31 642 31 683 25 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 18 5 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 759 1 080 593 630
Summa kortfristiga skulder 1 777 1 098 598 636
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 184 531 179 790 179 279 175 056

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 3 3
Löner till styrelse & VD 1 283 1 228 1 200 1 182
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 800 1 025 374 174
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 157 843 495 426
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 1 664
Summa säkerheter 0 0 0 1 664
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 110 958 93 012 76 856 69 200
Summa ansvarsförbindelser 110 958 93 012 76 856 69 200
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 2 400
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 103,55 % 260,56 % 92,31 % 1 464,15 %
Soliditet (%) 79,80 % 81,79 % 81,99 % 85,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,18 % 0,04 % -0,01 % 0,82 %
Riskbuffert (%) -0,90 % -1,15 % -1,40 % -0,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,60 % -12,62 % -27,04 % 33,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 771 563 525 452