Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fotbollsfastigheter i Växjö AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 000 1 100 1 150 1 695
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 641 9 518 10 413 8 500
Total omsättning 9 641 10 618 11 563 10 195
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 701 723 461 442
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 3 903 3 871 4 062 4 066
Summa rörelsekostnader -4 604 -4 594 -4 523 -4 508
Rörelseresultat 5 037 6 023 7 040 5 686
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 951 2 821 838 56
Skatt 342 440 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 951 2 821 3 787 1 070
Årets resultat 1 319 1 696 0 0
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 27 30 53
Externa ränteintäkter 24 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 110 3 230 3 283 4 670
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 951 2 821 3 787 1 070
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -290 -685 -838 -56
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -2 949 -1 014
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 181 422 173 872 175 159 178 140
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 702 7 443 7 944 9 025
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 2 014 527 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 188 124 183 329 183 630 187 165
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 617 6 021 6 425 6 829
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 617 6 021 6 425 6 829
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 193 741 189 350 190 055 193 994

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 6 0 16 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 281 3 518 2 598 2 842
Övriga kortfristiga fordringar 207 488 143 469
Summa kortfristiga fordringar 5 494 4 006 2 757 3 311
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 207 7 570 7 816 1 622
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 7 701 11 577 10 574 4 933
Summa tillgångar 201 442 200 926 200 629 198 927

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 30 30 30 30
Summa bundet eget kapital 180 180 180 180
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 6 046 4 350 4 350 4 350
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 319 1 696 0 0
Summa fritt eget kapital 7 365 6 046 4 350 4 350
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 7 545 6 226 4 530 4 530
Summa obeskattade reserver 6 435 6 435 6 435 3 486
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 782 440 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 178 180 175 050 180 250 185 450
Summa långfristiga skulder 178 180 175 050 180 250 185 450
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 180 9 200 5 200 5 200
Leverantörsskulder 125 3 550 601 232
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 194 25 3 613 29
Summa kortfristiga skulder 8 499 12 775 9 414 5 461
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 201 442 200 926 200 629 198 927

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 102 000 102 000 102 000 102 000
Summa säkerheter 102 000 102 000 102 000 102 000
Villkorat aktieägartillskott 4 000 4 000 4 000 4 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 000 4 000 4 000 4 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 000 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 90,61 % 90,61 % 112,31 % 90,33 %
Soliditet (%) 6,10 % 5,46 % 4,62 % 3,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,88 % 25,72 % 40,84 % 15,07 %
Riskbuffert (%) 0,86 % 1,31 % 1,81 % 0,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -115,90 % -37,18 % 43,83 % -212,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0