Nyckeltal för Fordonsteknik i Hallstavik AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 046 5 802 6 067 4 903
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 126 690 847 616
Total omsättning 14 172 6 492 6 914 5 519
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 16 40 37 -1
Råvaror och förnödenheter 9 734 3 566 4 116 3 034
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 208 1 411 1 575 1 010
Personalkostnader 1 504 1 136 675 574
Avskrivningar 173 252 275 306
Summa rörelsekostnader -13 635 -6 405 -6 678 -4 923
Rörelseresultat 521 166 304 594
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 345 136 211 432
Skatt 58 29 46 94
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 477 132 283 578
Årets resultat 287 107 165 338
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 44 33 21 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 477 132 283 578
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -132 4 -72 -146
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 196 205 214 0
Maskiner 53 39 17 22
Inventarier 341 443 413 862
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 590 687 644 884
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 559 1 559 1 520 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 559 1 609 1 570 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 149 2 296 2 214 884

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 805 134 129 294
Summa varulager 805 134 129 294
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 375 1 302 595 1 146
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 256 181 236 116
Summa kortfristiga fordringar 1 681 1 483 831 1 262
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 324 56 101 15
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 810 1 674 1 061 1 571
Summa tillgångar 4 959 3 970 3 275 2 455

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 876 769 604 266
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 287 107 165 338
Summa fritt eget kapital 1 163 876 769 604
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 213 926 819 654
Summa obeskattade reserver 703 571 575 503
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 480 738 700 177
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 480 738 700 177
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 267 267 249 86
Leverantörsskulder 1 553 980 498 391
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 24 0 0
Övriga kortfristiga skulder 743 464 434 643
Summa kortfristiga skulder 2 563 1 735 1 181 1 120
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 959 3 970 3 275 2 455

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 977 800 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 285 380 0 0
Summa säkerheter 1 262 1 180 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 815 1 888 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 815 1 888 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 78,23 % 88,70 % 78,92 % 114,02 %
Soliditet (%) 34,91 % 33,93 % 37,95 % 41,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,55 % 9,80 % 22,77 % 56,41 %
Riskbuffert (%) 9,14 % 2,90 % 8,25 % 23,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,08 % 1,71 % 4,32 % 11,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!