Nyckeltal för Fora AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 665 284 569 636 589 854 571 834
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 129 3 609 4 782 5 359
Total omsättning 668 413 573 245 594 636 577 193
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 512 570 358 337 414 165 344 779
Personalkostnader 209 868 228 181 201 258 184 564
Avskrivningar 1 984 1 756 1 356 3 493
Summa rörelsekostnader -724 422 -588 274 -616 779 -532 836
Rörelseresultat -56 077 -15 353 -22 156 44 350
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -53 232 -2 037 -11 087 32 708
Skatt 232 213 152 7 758
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -59 414 -14 152 -19 998 44 853
Årets resultat -53 464 -2 250 -11 239 24 950
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 695 1 336 3 258 1 427
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 032 135 1 100 924
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -59 414 -14 152 -19 998 44 853
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 6 182 12 115 8 911 -12 145
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 000 4 502 2 486 1 436
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 000 4 502 2 486 1 436
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 195 377 591 743
Summa finansiella anläggningstillgångar 195 377 591 743
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 195 4 879 3 077 2 179

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 89 311 82 591 79 500 88 757
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 142 200 826 364 854 392 1 183 160
Summa kortfristiga fordringar 1 231 510 908 955 933 892 1 271 920
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 050 500 21 868 600 21 633 200 20 912 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 25 282 000 22 777 500 22 567 100 22 184 200
Summa tillgångar 25 286 200 22 782 400 22 570 200 22 186 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 59 571 425 821 73 061 48 111
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 364 000 0 364 000 364 000
Årets resultat -53 464 -2 250 -11 239 24 950
Summa fritt eget kapital 370 107 423 571 425 822 437 061
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 370 227 423 691 425 942 437 181
Summa obeskattade reserver 0 6 182 18 297 27 208
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 57 146 27 213 31 657 60 807
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 24 858 800 22 325 300 22 094 300 21 661 200
Summa kortfristiga skulder 24 916 000 22 352 500 22 126 000 21 722 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 25 286 200 22 782 400 22 570 200 22 186 400

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 255 257 243 225
Löner till styrelse & VD 4 351 10 444 3 258 3 714
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 129 739 135 018 123 891 109 929
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 65 509 74 532 65 288 60 190
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 101,47 % 101,90 % 101,99 % 102,13 %
Soliditet (%) 1,46 % 1,88 % 1,95 % 2,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -16,05 % -3,30 % -4,55 % 9,81 %
Riskbuffert (%) -0,24 % -0,06 % -0,09 % 0,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,54 % -2,51 % -3,58 % 7,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 526 566 523 505
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!