Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Food adventures Sweden AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 093 2 131 1 369 2 386
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 126 0 49 38
Total omsättning 1 219 2 131 1 418 2 424
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 61 244 169 241
Övriga externa kostnader 341 994 677 684
Personalkostnader 455 539 904 1 153
Avskrivningar 17 17 20 7
Summa rörelsekostnader -874 -1 794 -1 770 -2 085
Rörelseresultat 346 337 -351 338
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 345 475 -171 246
Skatt 82 64 0 64
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 345 475 -351 344
Årets resultat 264 410 -171 182
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 345 475 -351 344
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 180 -98
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 31 48 64 85
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 31 48 64 85
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 31 48 64 85

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 213 118 143
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 81 66 320 150
Summa kortfristiga fordringar 81 279 438 293
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 897 612 236 779
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 978 891 674 1 071
Summa tillgångar 1 009 939 738 1 156

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 206 206 206 206
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 417 157 329 267
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -107 -150 0 0
Årets resultat 264 410 -171 182
Summa fritt eget kapital 574 417 158 449
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 780 623 364 655
Summa obeskattade reserver 0 0 0 180
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 27 62 48
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 222 288 313 273
Summa kortfristiga skulder 229 315 375 321
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 1 009 939 738 1 156

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 1 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 445 445 445 445
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 3 700
Summa säkerheter 445 445 445 4 145
Villkorat aktieägartillskott 0 0 257 257
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 257 257
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 120
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 427,07 % 282,86 % 179,73 % 333,96 %
Soliditet (%) 77,30 % 66,35 % 49,32 % 68,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,23 % 76,24 % -96,43 % 43,67 %
Riskbuffert (%) 34,19 % 50,37 % -47,56 % 29,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 31,56 % 22,24 % -25,64 % 14,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0