Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flytt City Sverige AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 928 8 326 9 007 7 428
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 230 97 28 15
Total omsättning 7 158 8 423 9 035 7 443
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 292 368 392 170
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 682 2 658 2 489 1 700
Personalkostnader 3 711 4 268 4 506 3 617
Avskrivningar 317 336 537 433
Summa rörelsekostnader -7 002 -7 630 -7 924 -5 920
Rörelseresultat 77 792 1 110 1 523
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 64 940 860 1 154
Skatt 42 219 195 257
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 64 771 1 094 1 499
Årets resultat 22 722 665 896
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 22 16 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 64 771 1 094 1 499
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 169 -234 -345
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 432 749 1 085 964
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 432 749 1 085 964
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 432 749 1 085 964

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 276 1 242 965 531
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 276 445 697 134
Summa kortfristiga fordringar 552 1 687 1 662 665
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 943 80 1 011 1 458
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 495 1 768 2 673 2 123
Summa tillgångar 1 927 2 516 3 759 3 087

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 137 0 277 30
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 22 722 665 896
Summa fritt eget kapital 159 722 942 926
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 259 822 1 042 1 026
Summa obeskattade reserver 510 510 679 445
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 177 612 523
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 177 612 523
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 246 336 332 226
Leverantörsskulder 173 93 247 129
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 739 579 847 737
Summa kortfristiga skulder 1 158 1 008 1 426 1 092
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 1 927 2 516 3 759 3 087

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 10 12 12 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 293 508 724 724
Summa säkerheter 293 508 724 724
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 585 350 500
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 129,10 % 175,30 % 187,45 % 194,41 %
Soliditet (%) 32,95 % 47,61 % 41,03 % 43,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,08 % 64,36 % 70,93 % 110,71 %
Riskbuffert (%) 2,99 % 29,85 % 28,81 % 47,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,74 % 9,00 % 11,97 % 19,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0