Nyckeltal för Flytt City Sverige AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 778 6 928 8 326 9 007
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 13 230 97 28
Total omsättning 5 791 7 158 8 423 9 035
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 165 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 258 292 368 392
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 261 2 682 2 658 2 489
Personalkostnader 3 131 3 711 4 268 4 506
Avskrivningar 290 317 336 537
Summa rörelsekostnader -6 105 -7 002 -7 630 -7 924
Rörelseresultat 17 77 792 1 110
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 10 64 940 860
Skatt 9 42 219 195
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 64 771 1 094
Årets resultat 1 22 722 665
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 13 22 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 64 771 1 094
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 169 -234
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 227 432 749 1 085
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 227 432 749 1 085
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 227 432 749 1 085

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 165 0 0 0
Summa varulager 165 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 364 276 1 242 965
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 501 276 445 697
Summa kortfristiga fordringar 865 552 1 687 1 662
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 549 943 80 1 011
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 1 579 1 495 1 768 2 673
Summa tillgångar 1 806 1 927 2 516 3 759

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 158 137 0 277
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 22 722 665
Summa fritt eget kapital 159 159 722 942
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 259 259 822 1 042
Summa obeskattade reserver 510 510 510 679
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 177 612
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 177 612
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 11 246 336 332
Leverantörsskulder 171 173 93 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 854 739 579 847
Summa kortfristiga skulder 1 036 1 158 1 008 1 426
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 1 806 1 927 2 516 3 759

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 8 10 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 21 293 508 724
Summa säkerheter 21 293 508 724
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 585 350
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 136,49 % 129,10 % 175,30 % 187,45 %
Soliditet (%) 35,15 % 32,95 % 47,61 % 41,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,58 % 10,08 % 64,36 % 70,93 %
Riskbuffert (%) 0,37 % 2,99 % 29,85 % 28,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,07 % 0,74 % 9,00 % 11,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!