Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flodén Byggnadsaktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 854 821 785 069 525 722 441 393
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 297 242 100 292
Total omsättning 855 118 785 311 525 822 441 685
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 728 144 657 000 433 021 362 559
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 600 17 962 13 967 12 197
Personalkostnader 59 877 61 980 51 403 48 553
Avskrivningar 410 436 552 577
Summa rörelsekostnader -809 031 -737 378 -498 943 -423 886
Rörelseresultat 46 081 47 906 26 879 17 800
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 46 230 47 887 26 808 17 793
Skatt 9 928 10 311 6 054 4 006
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 46 230 47 887 26 808 17 793
Årets resultat 36 302 37 576 20 754 13 787
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 198 9 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 49 28 71 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 46 230 47 887 26 808 17 793
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 237 492 773 1 068
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 156 311 466 622
Summa materiella anläggningstillgångar 393 803 1 239 1 690
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 403 813 1 249 1 700

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 65 536 74 643 61 928 66 342
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 24 568 10 938 14 804 17 454
Övriga kortfristiga fordringar 67 103 82 138 37 424 14 681
Summa kortfristiga fordringar 157 207 167 719 114 156 98 477
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 136 522 69 083 94 054 23 382
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 293 729 236 801 208 210 121 859
Summa tillgångar 294 132 237 614 209 459 123 559

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 58 687 33 112 22 358 8 571
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 36 302 37 576 20 754 13 787
Summa fritt eget kapital 94 989 70 688 43 112 22 358
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 99 989 75 688 48 112 27 358
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 1 000 1 000
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 87 854 89 781 70 044 44 524
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 620 102 0 0
Övriga kortfristiga skulder 105 668 72 044 90 304 50 677
Summa kortfristiga skulder 194 142 161 927 160 348 95 201
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 294 132 237 614 209 459 123 559

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 68 64 60 50
Löner till styrelse & VD 556 1 243 1 351 2 578
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 553 37 192 30 870 29 154
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 19 363 18 562 16 068 14 128
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 12 000 9 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 151,30 % 146,24 % 129,85 % 128,00 %
Soliditet (%) 33,99 % 31,85 % 22,97 % 22,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,24 % 63,27 % 55,72 % 65,04 %
Riskbuffert (%) 15,71 % 20,15 % 12,79 % 14,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,40 % 6,10 % 5,09 % 4,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 575 601 537 635