Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Flen Vatten och Avfall AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 74 652 69 825 65 314 59 720
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 329 363 367 688
Total omsättning 74 981 70 188 65 681 60 408
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 60 835 55 348 50 141 46 225
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 396 346 978 661
Personalkostnader 102 115 106 102
Avskrivningar 11 696 11 780 11 389 9 387
Summa rörelsekostnader -73 029 -67 589 -62 614 -56 375
Rörelseresultat 1 952 2 599 3 067 4 016
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 0 601 0 0
Skatt 0 129 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 869 -2 137 -1 454 -634
Årets resultat 0 472 0 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 821 4 736 4 521 4 650
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 869 -2 137 -1 454 -634
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 869 2 738 1 454 634
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 31 31 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 31 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 32 830 34 596 36 138 37 549
Maskiner 201 744 204 991 202 171 179 380
Inventarier 4 697 5 032 5 357 5 725
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 22 495 11 312 12 022 15 958
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 261 766 255 931 255 688 238 612
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 000 4 000 4 000 4 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 500 4 500 4 500 4 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 266 297 260 462 260 188 243 112

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 5 344 5 406 7 171 8 844
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 359 679 1 297 408
Summa kortfristiga fordringar 8 703 6 085 8 468 9 252
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 18 184 19 459 5 075 8 465
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 26 887 25 544 13 543 17 717
Summa tillgångar 293 184 286 006 273 731 260 829

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 -472 -472 -472
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 472 0 0
Summa fritt eget kapital 0 0 -472 -472
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 000 1 000 528 528
Summa obeskattade reserver 4 294 7 163 9 901 11 355
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 223 000 223 000 223 000 208 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 45 600 42 687 37 257 24 694
Summa långfristiga skulder 268 600 265 687 260 257 232 694
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 44 790 682 1 255
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 441 8 021 288 12 435
Övriga kortfristiga skulder 3 805 3 345 2 075 2 562
Summa kortfristiga skulder 19 290 12 156 3 045 16 252
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 293 184 286 006 273 731 260 829

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 8 000 8 000 8 000 8 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 139,38 % 210,13 % 444,76 % 109,01 %
Soliditet (%) 1,42 % 2,20 % 2,86 % 3,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -68,89 % -34,03 % -18,58 % -7,13 %
Riskbuffert (%) -1,00 % -0,78 % -0,58 % -0,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,30 % -9,84 % -9,15 % -8,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0