Nyckeltal för Fjällbacka Städservice Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 463 3 463 2 873 2 869
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 4 3 0
Total omsättning 3 473 3 467 2 876 2 869
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 14 27 17 21
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 661 346 283 372
Personalkostnader 2 696 2 680 2 150 2 160
Avskrivningar 36 39 39 37
Summa rörelsekostnader -3 407 -3 092 -2 489 -2 590
Rörelseresultat 66 375 388 273
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 57 384 391 257
Skatt 16 81 85 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 57 375 387 270
Årets resultat 41 304 306 200
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 0 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 57 375 387 270
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 9 4 -13
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 41 52 91 129
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 52 91 129
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 41 52 91 129

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 572 480 490 453
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 170 174 809 540
Summa kortfristiga fordringar 742 654 1 299 993
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 717 1 031 684 633
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 459 1 686 1 983 1 626
Summa tillgångar 1 499 1 738 2 074 1 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 740 436 1 171 970
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 41 304 306 200
Summa fritt eget kapital 781 740 1 477 1 170
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 901 860 1 597 1 290
Summa obeskattade reserver 0 0 9 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 1 2 3
Summa långfristiga skulder 2 1 2 3
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 13 6 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 342 0 0
Övriga kortfristiga skulder 590 521 460 445
Summa kortfristiga skulder 596 876 466 449
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 499 1 738 2 074 1 756

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 5 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 700 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 244,80 % 192,35 % 425,54 % 362,14 %
Soliditet (%) 60,11 % 49,48 % 77,32 % 74,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,33 % 43,60 % 24,13 % 20,78 %
Riskbuffert (%) 2,90 % 21,58 % 18,50 % 14,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,39 % 10,83 % 13,44 % 9,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!