Nyckeltal för Finnvedens Expresstransport Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 381 34 187 22 854 34 092
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 334 28 793 0
Total omsättning 37 715 34 215 23 647 34 092
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 289
Råvaror och förnödenheter 17 614 15 362 8 743 9 639
Handelsvaror 0 0 0 7 855
Övriga externa kostnader 3 097 1 925 934 1 172
Personalkostnader 12 836 10 685 8 192 9 931
Avskrivningar 1 751 2 015 1 700 1 870
Summa rörelsekostnader -35 298 -29 987 -19 569 -30 756
Rörelseresultat 2 416 4 208 4 039 3 914
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 059 3 791 3 713 2 742
Skatt 313 798 803 592
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 297 4 141 4 025 3 899
Årets resultat 745 2 993 2 910 2 151
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 119 68 14 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 297 4 141 4 025 3 899
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 238 -350 -312 -1 157
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 911 969 1 028 1 086
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 954 3 913 2 838 4 040
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 865 4 882 3 866 5 126
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 865 4 882 3 866 5 126

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 617 5 967 4 818 3 848
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 439 4 902 237 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 541 1 387 212 355
Summa kortfristiga fordringar 17 597 12 256 5 267 4 203
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 436 6 702 8 099 3 993
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 20 033 18 958 13 365 8 197
Summa tillgångar 23 898 23 840 17 232 13 323

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 365 5 523 2 613 462
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 745 2 993 2 910 2 151
Summa fritt eget kapital 8 110 8 516 5 523 2 613
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 230 8 636 5 643 2 733
Summa obeskattade reserver 8 515 7 276 6 926 6 615
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 325 1 378 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 248 0
Summa långfristiga skulder 1 325 1 378 248 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 508 518 140 0
Leverantörsskulder 2 294 1 902 1 011 433
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 026 4 130 3 263 3 543
Summa kortfristiga skulder 5 828 6 550 4 414 3 976
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 23 898 23 840 17 232 13 323

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 31 26 17 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 520 1 520 1 520 1 520
Övriga säkerheter 2 547 3 931 0 0
Summa säkerheter 4 067 5 451 1 520 1 520
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 343,74 % 289,44 % 302,81 % 206,14 %
Soliditet (%) 60,70 % 58,72 % 62,37 % 57,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,84 % 29,58 % 37,45 % 51,25 %
Riskbuffert (%) 8,84 % 16,96 % 23,22 % 29,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,83 % 11,91 % 17,55 % 11,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!