Nyckeltal för Fin-Dental Tandvård Dalby AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 461 5 758 5 560 5 940
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 0 0 0
Total omsättning 5 476 5 758 5 560 5 940
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 055 1 110 1 100 1 341
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 941 1 145 979 942
Personalkostnader 2 564 2 436 2 760 3 053
Avskrivningar 55 74 105 111
Summa rörelsekostnader -4 615 -4 765 -4 944 -5 447
Rörelseresultat 861 993 616 493
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 858 992 616 493
Skatt 199 225 150 124
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 858 992 616 493
Årets resultat 659 767 466 369
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 858 992 616 493
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 3 22 72
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 226 282 337 392
Summa materiella anläggningstillgångar 226 285 359 464
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 226 285 359 464

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 1 21 14 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 113 120 248 118
Summa kortfristiga fordringar 114 141 262 127
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 877 916 641 630
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 991 1 056 904 757
Summa tillgångar 1 218 1 341 1 263 1 221

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 0 44 27 58
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 659 767 466 369
Summa fritt eget kapital 659 811 493 427
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 779 931 613 547
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 83 38 77
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 424 327 611 596
Summa kortfristiga skulder 439 410 649 673
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 1 218 1 341 1 263 1 221

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 5 4 4 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 750 1 529 1 833 1 923
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 763 885 863 1 001
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 900 900 900 900
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 900 900 900 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 811 450 400
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 225,74 % 257,80 % 139,14 % 112,48 %
Soliditet (%) 63,96 % 69,43 % 48,54 % 44,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 110,14 % 106,55 % 100,49 % 90,13 %
Riskbuffert (%) 70,01 % 73,81 % 48,77 % 40,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,66 % 17,21 % 11,08 % 8,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 350 382 458 385
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!