Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Filmstaden AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 685 960 1 725 510 1 776 750 1 668 550
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 162 93 15 146 355
Total omsättning 1 686 122 1 725 603 1 791 896 1 668 905
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 75 742 76 487 77 913 74 504
Övriga externa kostnader 1 062 930 1 050 080 1 057 430 994 056
Personalkostnader 287 748 293 031 275 899 263 322
Avskrivningar 80 198 78 584 82 345 126 936
Summa rörelsekostnader -1 506 618 -1 498 182 -1 493 587 -1 458 818
Rörelseresultat 175 574 225 160 297 761 208 649
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 301 502 252 671 383 651 200 292
Skatt 11 092 -1 335 6 3 243
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 336 593 240 322 319 310 222 824
Årets resultat 174 395 -2 173 -1 715 4 174
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 167 552 17 528 23 238 16 689
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 2 534
Externa ränteintäkter 0 0 235 1 314
Räntekostnader till koncernföretag 573 152 108 0
Externa räntekostnader 5 960 2 214 1 816 4 386
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1 976
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 336 593 240 322 319 310 222 824
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag -116 015 -256 180 -385 360 -192 875
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -35 091 12 349 64 341 -22 532
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 86 695 87 203 3 546 15 684
Summa immateriella anläggningstillgångar 86 695 87 203 3 546 15 684
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 279 639 287 230 320 615 349 640
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 27 553 10 479 5 066 387
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 307 192 297 709 325 681 350 027
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 167 552 17 528 23 238 16 689
Fordringar på koncern- och intresseföretag 123 955 0 1 596 3 596
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 960 8 080 1 854 2 461
Summa finansiella anläggningstillgångar 387 201 253 317 260 940 255 189
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 781 088 638 229 590 167 620 900

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 20 258 17 955 18 787 16 585
Summa varulager 20 258 17 955 18 787 16 585
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 159 480 137 920 137 764 130 566
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 256 099 280 129 624 080 446 213
Övriga kortfristiga fordringar 112 002 112 151 128 688 113 627
Summa kortfristiga fordringar 527 581 530 200 890 532 690 406
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 26 814 22 432 17 674 16 785
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 574 653 570 587 926 993 723 776
Summa tillgångar 1 355 740 1 208 820 1 517 160 1 344 680

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 209 197 258 097 259 811 255 637
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 174 395 -2 173 -1 715 4 174
Summa fritt eget kapital 383 592 255 924 258 096 259 811
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 395 592 267 924 270 096 271 811
Summa obeskattade reserver 169 525 134 435 146 785 211 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 55 195 51 281 48 054 60 610
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 2 641 0 0
Övriga långfristiga skulder 10 071 6 278 1 434 2 038
Summa långfristiga skulder 10 071 8 919 1 434 2 038
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 91 846 84 754 87 239 101 433
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 37 301 135 805 423 978 210 312
Övriga kortfristiga skulder 596 211 525 698 539 574 487 346
Summa kortfristiga skulder 725 358 746 257 1 050 790 799 091
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 1 355 740 1 208 820 1 517 160 1 344 680

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 488 490 520 496
Löner till styrelse & VD 3 738 3 277 2 865 10 253
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 1 690
Löner till övriga anställda 195 660 206 668 192 520 185 436
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 85 896 84 152 74 176 66 013
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 215 561 215 561 212 961 213 373
Summa säkerheter 215 961 215 961 213 361 213 773
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 198 254 186 478 177 497 104 101
Summa ansvarsförbindelser 198 254 186 478 177 497 104 101
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 134 276 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 76,43 % 74,05 % 86,43 % 88,50 %
Soliditet (%) 38,39 % 30,36 % 24,93 % 31,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 64,66 % 65,48 % 84,41 % 52,13 %
Riskbuffert (%) 24,47 % 19,78 % 21,00 % 16,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,58 % 13,79 % 17,86 % 12,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 428 376 395
Läs mer.