Koncernredovisning för Fidelio Capital II AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 300 600 3 587 840 1 496 750 768 081
Aktiverat arbete för egen räkning 64 316 10 752 0 0
Övriga rörelseintäkter 83 759 75 352 6 909 5 863
Total omsättning 7 448 675 3 673 944 1 503 659 773 944
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 165 100 560 316 285 044 97 595
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 331 820 838 930 401 854 266 701
Personalkostnader 3 794 470 1 674 080 546 964 332 657
Avskrivningar 1 480 420 693 149 305 050 168 279
Summa rörelsekostnader -7 771 810 -3 766 475 -1 538 912 -865 232
Rörelseresultat -347 882 -110 351 -67 531 -99 244
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -1 334 800 -240 942 459 068 -116 908
Skatt 60 218 74 315 57 072 21 809
Minoritetsintressen 0 0 1 011 310 0
Resultat efter finansnetto -1 334 800 -240 942 459 068 -116 908
Årets resultat -1 395 020 -315 257 401 996 -138 718
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -183 325 -5 982 577 127 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 064 1 130 553 754
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 406 479 103 068 43 942 16 383
Övriga finansiella kostnader 546 751 37 857 8 124 2 035
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 334 800 -240 942 459 068 -116 908
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 418 826 244 674 29 353 42 620
Patent, licenser mm 1 780 230 912 053 490 971 40 118
Goodwill 11 196 000 5 898 770 3 481 310 1 663 630
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 297 860 1 081 570 636 002 36 068
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 692 916 8 137 067 4 637 636 1 782 436
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 368 734 245 030 136 475 27 698
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 424 3 658 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 372 158 248 688 136 475 27 698
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -183 325 -5 982 577 127 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 99 541 40 267 17 808 4 094
Summa finansiella anläggningstillgångar 186 141 227 236 62 146 147 516
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 17 251 300 8 612 990 4 836 260 1 957 650

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 697 555 337 376 242 822 42 319
Summa varulager 697 555 337 376 242 822 42 319
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 909 931 591 684 309 467 131 569
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 5 912 30 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 847 130 366 219 124 771 90 974
Summa kortfristiga fordringar 4 757 060 963 815 434 268 222 543
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 444 398 392 0
Summa kassa och bank 1 151 780 1 273 300 417 144 226 899
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 606 840 2 574 890 1 094 630 491 762
Summa tillgångar 23 858 100 11 187 900 5 930 880 2 449 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 384 384 384 384
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 776 320 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 776 704 384 384 384
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 345 040 4 800 680 2 058 310 1 027 350
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 633 672 1 309 500 2 801 587 386
Årets resultat -1 395 020 -315 257 401 996 -138 718
Summa fritt eget kapital 1 583 692 5 794 923 2 463 107 1 476 018
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 360 390 5 795 310 2 463 490 1 476 400
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 1 011 310 0
Summa avsättningar 1 887 850 315 010 242 243 45 231
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 8 054 670 3 276 030 1 028 470 121 464
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 11 546 0
Övriga långfristiga skulder 609 895 311 682 134 359 86 493
Summa långfristiga skulder 8 664 560 3 587 720 1 174 380 207 957
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 086 180 116 008 238 006 114 418
Leverantörsskulder 331 782 232 251 146 364 68 196
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 527 330 1 141 590 655 094 537 204
Summa kortfristiga skulder 6 945 290 1 489 850 1 039 460 719 818
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 23 858 100 11 187 900 5 930 880 2 449 410

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7978 3327 896 595
Löner till styrelse & VD 16 855 17 941 13 979 22 628
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 932 180 1 317 020 385 950 209 368
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 661 982 306 738 131 815 87 552
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 8 642 940 2 700 250 2 343 790 108 600
Summa säkerheter 8 642 940 2 700 250 2 343 790 108 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 934 3 330 0 2 791
Summa ansvarsförbindelser 934 3 330 0 2 791
Beviljad checkräkningskredit 130 000 70 000 150 000 160 000
Utnyttjad checkräkningskredit 64 108 3 798 101 927 101 156
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 85,08 % 150,16 % 81,91 % 62,44 %
Soliditet (%) 26,66 % 51,80 % 41,54 % 60,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -20,99 % -4,16 % 18,63 % -7,92 %
Riskbuffert (%) -7,71 % -3,67 % 6,27 % -6,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31,34 % -10,64 % 27,19 % -17,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 370 401 446 390
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Fidelio Capital II AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 831 10 899 1 563 7 517
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 976 9 141 61 1 596
Total omsättning 13 807 20 040 1 624 9 113
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 28 757 35 304 16 721 19 170
Personalkostnader 25 939 23 301 19 814 16 200
Avskrivningar 1 277 666 187 173
Summa rörelsekostnader -55 973 -59 271 -36 722 -35 543
Rörelseresultat -42 267 -39 334 -35 546 -26 631
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -229 630 1 268 480 -36 620 -26 485
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -229 630 1 268 480 -36 620 -26 485
Årets resultat -229 630 1 268 480 -36 620 -26 459
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -185 850 1 309 320 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 762
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 514 1 514 1 074 616
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -229 630 1 268 480 -36 620 -26 485
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 26
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 3 424 3 658 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 028 3 380 761 905
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 452 7 038 761 905
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -185 850 1 309 320 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 164 578 30 060 4 016 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 120 120 3 003 350 7 364 740 757 374
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 126 570 3 010 390 7 365 500 758 279

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 734 1 785 0 184
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 524 5 912 1 714 127 468
Övriga kortfristiga fordringar 8 083 8 205 3 280 4 940
Summa kortfristiga fordringar 18 341 15 902 4 994 132 592
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 71 988 367 431 4 576 2 916
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 90 329 383 333 9 570 135 508
Summa tillgångar 3 216 900 3 393 720 7 375 070 893 787

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 384 384 384 384
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 5 217 050 0
Summa bundet eget kapital 384 384 5 217 434 384
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 382 410 804 430 824 395 263 468
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 309 500 1 325 980 587 386
Årets resultat -229 630 1 268 480 -36 620 -26 459
Summa fritt eget kapital 3 152 780 3 382 410 2 113 755 824 395
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 153 160 3 382 790 7 331 190 824 779
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 55 003 3 798 38 171 66 734
Leverantörsskulder 2 935 3 721 2 916 699
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 000 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 804 3 415 2 797 1 575
Summa kortfristiga skulder 63 742 10 934 43 884 69 008
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 216 900 3 393 720 7 375 070 893 787

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 15 18 14 11
Löner till styrelse & VD 1 460 2 005 1 325 1 433
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 443 13 871 13 187 9 652
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 690 5 192 4 294 3 808
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 500 000 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 000 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000
Utnyttjad checkräkningskredit 55 003 3 798 38 171 66 734
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 141,71 % 3 505,88 % 21,81 % 196,37 %
Soliditet (%) 98,02 % 99,68 % 99,41 % 92,28 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,28 % 37,50 % -0,50 % -3,21 %
Riskbuffert (%) -9,47 % 23,58 % -2,93 % -3,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2 134,10 % 11 624,61 % -2 411,64 % -360,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 127 882 1 037 1 008
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!