Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fastighetsbolaget Solurstorget AB

Information 2012-12 2011-12 2010-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2012-12 2011-12 2010-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 905 5 376 185
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 50 27 0
Total omsättning 11 955 5 403 185
Rörelsens kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 899 1 156 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 3 049 1 131 0
Summa rörelsekostnader -4 948 -2 287 -123
Rörelseresultat 7 007 3 116 62
Resultat 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat före skatt 774 227 21
Skatt 45 -1 5
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 774 227 21
Årets resultat 729 228 15
Jämförelsestörande poster 2012-12 2011-12 2010-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 66 38 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 6 299 2 927 41
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2012-12 2011-12 2010-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 774 227 21
Bokslutsdispositioner 2012-12 2011-12 2010-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Byggnader och mark 240 517 149 284 39 965
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 37 883 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 240 517 187 167 39 965
Finansiella anläggningstillgångar 2012-12 2011-12 2010-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Summa anläggningstillgångar 240 517 187 167 39 965

Omsättningstillgångar

Varulager 2012-12 2011-12 2010-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2012-12 2011-12 2010-12
Kundfordringar 18 6 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 0 453
Summa kortfristiga fordringar 21 6 453
Kassa och bank 2012-12 2011-12 2010-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 618 2 745 438
2012-12 2011-12 2010-12
Summa omsättningstillgångar 1 639 2 751 891
Summa tillgångar 242 156 189 918 40 856

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2012-12 2011-12 2010-12
Balanserat resultat 239 11 -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag -126 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 729 228 15
Summa fritt eget kapital 842 239 11
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital 942 339 111
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 40 002
Summa långfristiga skulder 0 0 40 002
Kortfristiga skulder 2012-12 2011-12 2010-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 2 228 775 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 238 042 188 136 0
Övriga kortfristiga skulder 944 668 743
Summa kortfristiga skulder 241 214 189 579 743
2012-12 2011-12 2010-12
Summa eget kapital och skulder 242 156 189 918 40 856

Noter

2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet (%) 0,68 % 1,45 % 119,92 %
Soliditet (%) 0,39 % 0,18 % 0,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 82,17 % 66,96 % 18,92 %
Riskbuffert (%) 0,31 % 0,12 % 0,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -46,41 % -50,22 % -10,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0