Nyckeltal för Fastighetsbolaget GV 360 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 116 1 112 1 112 1 112
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 116 1 112 1 112 1 112
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 139 113 111 473
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 66 66 66 66
Summa rörelsekostnader -205 -179 -177 -539
Rörelseresultat 912 934 935 574
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 871 661 701 459
Skatt 185 143 151 102
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 854 882 935 612
Årets resultat 686 518 549 356
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 52 96
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 58 52 53 58
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 854 882 935 612
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 17 -221 -234 -153
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 591 1 657 1 723 1 788
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 591 1 657 1 723 1 788
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 3 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 3 183
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 591 1 657 1 723 4 971

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 350 406 116 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 129 224 217 168
Summa kortfristiga fordringar 479 630 333 168
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 383 3 349 3 474 885
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 862 3 979 3 807 1 053
Summa tillgångar 4 453 5 636 5 530 6 024

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 0 1 672
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 686 518 549 356
Summa fritt eget kapital 689 518 550 1 028
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 739 568 600 1 078
Summa obeskattade reserver 1 432 1 449 1 228 994
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 363 2 713 3 063 3 413
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 363 2 713 3 063 3 413
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 350 350 350 350
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 200 200 200 100
Övriga kortfristiga skulder 370 356 89 89
Summa kortfristiga skulder 920 906 639 539
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 453 5 636 5 530 6 024

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 000 8 000 8 000 8 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 000 8 000 8 000 8 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 680 515 0 1 028
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 311,09 % 439,18 % 595,77 % 195,36 %
Soliditet (%) 40,30 % 29,03 % 27,22 % 30,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,59 % 53,91 % 62,12 % 33,80 %
Riskbuffert (%) 18,30 % 15,27 % 16,55 % 9,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 71,33 % 74,64 % 79,32 % 49,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!