Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fastighetsbolaget GV 360 AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 112 1 112 1 112 1 170
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 112 1 112 1 112 1 170
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 113 111 473 92
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 66 66 66 66
Summa rörelsekostnader -179 -177 -539 -158
Rörelseresultat 934 935 574 1 012
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 661 701 459 776
Skatt 143 151 102 172
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 882 935 612 1 036
Årets resultat 518 549 356 604
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 52 96 73
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 52 53 58 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 882 935 612 1 036
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -221 -234 -153 -260
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 657 1 723 1 788 1 854
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 657 1 723 1 788 1 854
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 3 183
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 183 650
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 3 183 3 833
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 657 1 723 4 971 5 687

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 406 116 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 224 217 168 82
Summa kortfristiga fordringar 630 333 168 82
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 349 3 474 885 96
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 979 3 807 1 053 178
Summa tillgångar 5 636 5 530 6 024 5 865

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 0 1 672 68
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 518 549 356 604
Summa fritt eget kapital 518 550 1 028 672
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 568 600 1 078 722
Summa obeskattade reserver 1 449 1 228 994 841
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 713 3 063 3 413 3 763
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 713 3 063 3 413 3 763
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 350 350 350 350
Leverantörsskulder 0 0 0 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 200 200 100 100
Övriga kortfristiga skulder 356 89 89 87
Summa kortfristiga skulder 906 639 539 539
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 636 5 530 6 024 5 865

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 8 000 8 000 8 000 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 8 000 8 000 8 000 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 515 0 1 028 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 439,18 % 595,77 % 195,36 % 33,02 %
Soliditet (%) 29,03 % 27,22 % 30,06 % 22,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,91 % 62,12 % 33,80 % 77,21 %
Riskbuffert (%) 15,27 % 16,55 % 9,75 % 17,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 74,64 % 79,32 % 49,82 % 84,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0